vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarieven : openbare bibliotheek

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op artikel 42 § 3 van het gemeentedecreet;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de vaststelling aanpassing tariefreglement openbare bibliotheek dat geldig is tot 31 december 2019;
Gelet dat het afschaffen van de leengelden voor audiovisuele materialen en gelijkgestelde materialen (cd, cd-rom, dvd, e-boek ....) het aantal lezers en het aantal ontleningen kan doen stijgen én er dan een gelijkstelling met de boeken en de strips is waarvoor ook geen leengeld wordt gevraagd;
Gelet op het positief advies van het gezamenlijk beheersorgaan van de bibliotheek en het gemeenschapscentrum van 3 oktober 2016 omtrent het afschaffen van het leengeld voor audio-visuele materialen en gelijkgestelde materialen;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

 1. Het jaarlijks lidgeld voor personen vanaf 18 jaar tot en met 59 jaar bedraagt 2,50 euro.
  Geen lidgeld voor klaskaarten voor de onderwijsinstellingen van Kampenhout.
 2. 1ste lenerskaart is gratis
  duplicaat : 1 euro
 3. Aanmaningskost bedraagt bij het overschrijden van de uitleentermijn en elke 7de dag nadien 0,20 euro per titel. Dit geldt voor alle materialen.
  Deze aanmaningskost wordt vermeerderd met een administratieve kost voor het verzenden van een e-mail, brief of aangetekende zending. Deze kosten zijn ten laste van de ontlener.
  • kostprijs per brief of per e-mail : 1 euro
  • Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende aanmaning 20 euro aangerekend voor port- en administratiekosten
 4. Afdrukken/kopiëren per blad
  • A4 zwart-wit : 0,10 euro
  • A4 kleur : 0,20 euro
  • A3 zwart-wit : 0,20 euro
  • A3 kleur : 0,40 euro
 5. Bij verlies of beschadiging van een ontleend werk wordt de kostprijs van het werk aangerekend aan de ontlener.
 6. Verkoop van afgevoerde werken
  • 0,50 euro per titel
  • 1 euro voor drie titels

Artikel 2

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 10 euro.

Artikel 3

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de aanpassing tariefreglement openbare bibliotheek wordt opgeheven op 1 december 2016.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 december 2016 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 4

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 17 november 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 24-11-2016