vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Tarief - Vaststelling tariefreglement voor 't Grobbeltje, BKO & sportweken

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op artikel 173 van de Grondwet;
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 253,3°, van het Gemeentedecreet van 15.07.2005;
Gelet op het feit dat de tarieven de laatste tien jaar ongewijzigd zijn gebleven. Deze lage tarieven zijn niet meer houdbaar omdat de algemene kosten voor het organiseren van de diverse activiteiten stijgen. Ook werd beslist om de vergoeding voor de monitoren te verhogen vanaf 2013;
Aangezien deze tariefaanpassing noodzakelijk is om alle activiteiten te kunnen blijven aanbieden;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Gelet op het amendement ingediend door G. De Vroe, raadslid, dat luidt als volgt: wordt voorgesteld om het voorliggende tariefreglement uit te stellen naar de volgende gemeenteraad van maart zodat de betreffende adviesraden hun advies hierover kunnen geven;
Gelet op de stemming van 13 stemmen niet-akkoord en 7 akkoord (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD, en C. Daniels - Groen) en 1 onthouding (M. Fannes - Vlaams Belang)

Na bespreking;
BESLIST: met 13 stemmen akkoord en 6 niet -akkoord (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD) en 2 onthoudingen (M. Fannes - Vlaams Belang en C. Daniels - Groen)

Artikel 1 : tarieven ´t Grobbeltje

De inschrijvingsgelden voor ´t Grobbeltje worden als volgt vastgesteld :

 1. kinderen 2,5-12 jarigen woonachtig* in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 11 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 9 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 7 EUR/dag
 2. Voor kinderen 2,5-12 jarigen niet-woonachtig in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 13 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 11 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 9 EUR/dag

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan, de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Artikel 2 : tarieven BKO (Be oké)

De inschrijvingsgelden voor de buitenschoolse kinderopvang worden als volgt vastgesteld :

 1. kinderen 2,5-12 jarigen woonachtig* in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 11 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 9 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 7 EUR/dag
 2. Voor kinderen 2,5-12 jarigen niet-woonachtig in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 13 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 11 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 9 EUR/dag

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan, de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Artikel 3 : tarieven sportweken

De inschrijvingsgelden voor de sportweken worden als volgt vastgesteld :

 1. kinderen 6-12 jarigen woonachtig* in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 11 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 9 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 7 EUR/dag
 2. Voor kinderen 6-12 jarigen niet-woonachtig in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 13 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 11 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 9 EUR/dag
 3. kinderen 12-16 jarigen woonachtig* in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 12 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 10 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 8 EUR/dag
 4. Voor kinderen 12-16 jarigen niet-woonachtig in de gemeente :
  • voor het eerste of enig kind uit een gezin : 14 EUR/dag
  • voor het tweede kind uit eenzelfde gezin : 12 EUR/dag
  • vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin : 10 EUR/dag

* Onder woonachtig in de gemeente wordt verstaan, de kinderen waarvan minstens één van beide ouders is ingeschreven in het bevolkingsregister van de gemeente Kampenhout.

Bovenvermelde tariefverminderingen per deelnemend kind zijn enkel geldig wanneer alle kinderen uit eenzelfde gezin op hetzelfde moment worden ingeschreven én ze deelnemen aan dezelfde activiteit ('t Grobbeltje, BKO, sportweken) in dezelfde periode.
De inschrijving voor deelname aan 't Grobbeltje, BKO of sportweken gebeurt zoals bepaald in het huishoudelijk reglement (artikel 6.2).

Artikel 4 : administratieve kosten

 • Terugbetaling wegens ziekte van het deelnemend kind kan alleen mits voorlegging van een doktersattest binnen 7 kalenderdagen na aanvang van de ziekte. Bij terugbetaling wordt een administratieve kost aangerekend van 4 euro.
 • Indien het kind dat ingeschreven is en deelneemt aan 't Grobbeltje, BKO of sportweken niet zindelijk blijkt te zijn, kan dit kind geweigerd worden voor verdere deelname aan 't Grobbeltje, BKO, of sportweken, zoals bepaald in het huishoudelijk reglement (artikel 6.1). De resterende inschrijvingsgelden worden teruggestort. Bij terugbetaling wordt een administratieve kost aangerekend van 4 euro.
 • Om misbruiken te vermijden wordt er een boete van 4 euro - per kind en per begonnen halfuur - aangerekend bij het te laat afhalen van het kind (zie huishoudelijk reglement artikel 6.5).

Artikel 5: delegatiebevoegdheid

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 20 euro.

Artikel 6: opheffing besluiten

De voorgaande besluiten van de gemeenteraad met hetzelfde onderwerp, namelijk inschrijvingsgelden sportweken d.d. 02.01.2007, inschrijvingsgelden buitenschoolse kinderopvang d.d. 02.01.2007 en tarieven speelplein 't Grobbeltje d.d. 23.06.2011 worden opgeheven vanaf heden.

Artikel 7 : geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf heden en blijft geldig tot 31.12.2019.

Artikel 8: toezichthoudende overheid

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 21 februari 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-05-2013