vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Huur gemeentelijke sport- en cultuurinfrastructuur - 2012

De Gemeenteraad
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op artikel 173 van de grondwet;
Gelet op artikel 42, artikel 187 en artikel 253,3°, van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet dat het reglement in 2012 in voege is getreden en geen aanpassingen noodzakelijk waren;
Gelet op de geldigheidsduur van dit reglement, zijnde 31 december 2013;
Gelet op het positief advies van de algemene vergadering van de sportraad van 19 maart 2013;
Gelet op het positief advies van de cultuurraad van 23 april 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van college van burgemeester en schepenen (21 mei 2013);
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

De huurprijzen worden opgedeeld in twee categorieën :

 1. erkende Kampenhoutse verenigingen
 2. andere

Onder een "erkende Kampenhoutse vereniging" wordt verstaan een vereniging die aangesloten is bij een Kampenhoutse adviesraad.

Artikel 2 - algemene bepalingen

 1. Ieder aangevat uur wordt volledig aangerekend.
 2. Huurprijs activiteit met inkomsten of privaat karakter (zie onderstaande tabellen) : voor iedere bijkomende dag die wordt gehuurd door categorie 1 (erkende Kampenhoutse verenigingen) wordt 25% van de daghuurprijs aangerekend, door categorie 2 (andere) wordt 50 % van de daghuurprijs aangerekend.
 3. Volgende tarieven worden, indien nodig, toegepast :
  • indien het lokaal/zaal niet proper wordt achtergelaten (cfr. huishoudelijk reglement art. 9 : 25 euro/per uur/per persoon
  • boete bij laattijdig verlaten van het lokaal/zaal : 100 euro
  • bij beschadiging/verlies van meubilair, servies, bestek e.d. door de huurder worden deze kosten doorgerekend aan de huurder
 4. Indien de huurder, buiten zijn wil om, de door hem gereserveerde zaal niet kan gebruiken en hierdoor een andere duurdere gemeentelijke locatie moet huren (om zijn activiteit toch te kunnen laten doorgaan), wordt in dit geval de voordeligste huurprijs aangerekend.

Artikel 3 - sport- en cultuurcentrum Berg

ACTIVITEIT ZONDER INKOMSTEN (SPORTBEOEFENING, REPETITIES, VERGADERINGEN ...) OF EEN VORMENDE OF ONTMOETINGSACTIVITEIT*
  Erkende Kampenhoutse vereniging Andere
  Per uur Per uur
Sport/cultuurzaal 6 euro 12 euro
Ontmoetingszaal 5 euro 10 euro
Overdekte speelplaats 3 euro 6 euro
Joga lokaal 3 euro 6 euro
Per dag (08.00 u-24.00 u) Per dag (08.00 u-24.00 u)
Sporttornooi in sport/cultuurzaall 90 euro 180 euro

*Een activiteit van een vereniging met als hoofddoelstelling de bezoekers/deelnemers iets bij te leren of elkaar te ontmoeten, bv. Vormingsavond met gastspreker, cursussen ....
Deze activiteit is inherent aan de werking van de vereniging.

ACTIVITEIT MET INKOMSTEN OF MET PRIVAAT KARAKTER EN/OF EETFESTIJNEN, PRIVÉ- FEESTJES, BAL, EVENEMENTEN...
  Erkende Kampenhoutse vereniging Andere
  Per dag (08.00 u-24.00 u)
inclusief kuisen
Per dag (08.00 u-24.00 u)
inclusief kuisen
Sport/cultuurzaal 200 euro 300 euro
Ontmoetingszaal 240 euro 300 euro
Overdekte speelplaats 80 euro 180 euro
Sport/cultuurzaal + ontmoetingszaal
+ overdekte speelplaats
400 euro geen verhuur voor deze formule

Artikel 4 - sporthal Kampenhout

De huurprijzen voor de sporthal van Kampenhout worden als volgt vastgesteld :

ACTIVITEIT ZONDER INKOMSTEN (SPORTBEOEFENING)
  Erkende Kampenhoutse vereniging Andere
  Per uur (9-17u) Per uur (17-23u) Per uur (9-17u) Per uur (17-23u)
3/3 9 euro 12 euro 18 euro 24 euro
2/3 6 euro 8 euro 12 euro 16 euro
1/3 3 euro 4 euro 6 euro 8 euro
Sporttornooi per dag (08.00 u-24.00 u)
3/3 120 euro 240 euro
ACTIVITEIT MET INKOMSTEN (BAL, EVENEMENTEN ...)
  Erkende Kampenhoutse vereniging Andere
  Per dag (08.00 u-24.00 u) Per dag (08.00 u-24.00 u)
3/3 400 euro geen verhuur voor deze formule

Artikel 5: Wijze van betaling

De vastgestelde huurprijzen dienen te worden betaald als volgt :

 1. Verhuring op regelmatige basis met huurovereenkomst :
  Er wordt 2 maal per jaar door het gemeentebestuur overgegaan tot facturatie d.w.z. periode 1 van augustus tot december en periode 2 van januari tot juni.
 2. Verhuring op occasionele basis :
  Er wordt maandelijks overgegaan tot facturatie.

De factuur dient te worden betaald binnen de vooropgestelde termijn vermeld op de factuur.
De huurprijs wordt vastgesteld op het moment van de reservatie en wordt pas nadien gefactureerd.

Artikel 6: Reductie

Aan de bij de Kampenhoutse adviesraden aangesloten verenigingen die de sporthal van Kampenhout of de sport/cultuurzaal van Berg op regelmatige basis met huurovereenkomst huren d.w.z. 6 maal tijdens periode 1 of 6 maal tijdens periode 2, wordt een reductie toegestaan van 10 % op het totaalbedrag van de factuur. Zij kunnen bovendien één maal per kalenderjaar gratis gebruik maken van de zaal voor de organisatie van een tornooi, sportwedstrijd of evenement.

Artikel 7 - vrijstellingen

 1. Er wordt vrijstelling verleend aan de scholen gevestigd in Kampenhout indien zij de sportinfrastructuur willen huren voor hun sportactiviteiten tijdens het schooljaar.
 2. Er wordt vrijstelling verleend aan de instellingen voor personen met een fysieke en/of mentale handicap in Kampenhout als er activiteiten worden georganiseerd ten behoeve van diegenen die in de instellingen verblijven.
 3. Er wordt vrijstelling verleend aan de activiteiten georganiseerd door SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) en Sport Regio Noord.
 4. Er wordt vrijstelling verleend aan de organisaties mét Kampenhoutse afdeling die evenementen organiseren betreffende ontwikkelingssamenwerking, noodhulp en sociale projecten.

Artikel 8

Indien een debiteur nog openstaande facturen bij de gemeente heeft, kunnen reservaties worden geweigerd totdat de openstaande facturen volledig zijn betaald.

Artikel 9

Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.

Artikel 10: Geldigheidsduur

Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2014 en blijft geldig tot 31 december 2019.

Artikel 11: Administratief toezicht

Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.


(gemeenteraad 12 september 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 02-01-2014