vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Reglement inzake vervreemding van roerende goederen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;
Gelet op het gemeentedecreet;
Overwegende dat de roerende goederen die de gemeente als private rechtspersoon bezit, vervreemdbaar zijn;
Overwegende dat de gemeente over materiaal en materieel beschikt waaraan door het bestuur geen gebruik of bestemming meer gegeven wordt, omdat het overbodig, niet meer nuttig voor het uitoefenen van de openbare dienst, oud, versleten, of onherstelbaar geworden is;
Overwegende dat de gemeente bossen bezit waar soms bomen in gekapt worden;
Overwegende dat het van goed beheer getuigt om deze roerende goederen, al dan niet tegen betaling, te vervreemden;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

Dit besluit regelt de vervreemding van de roerende goederen voor zover die onbruikbaar geworden zijn, of niet meer worden gebruikt, of waarvan de gemeente eigenaar is geworden op grond van artikel 4 van de Wet van 30 december 1975 omdat ze buiten particuliere eigendommen werden gevonden.

Artikel 2

Dit besluit is van toepassing op de roerende goederen van de Gemeente.
Het is niet van toepassing op beslissingen om goederen af te voeren naar een containerpark, noch op vervreemdingen die verband houden met de exploitatie van een gemeentelijke dienst (al dan niet geregeld in een retributiereglement), noch op vervreemdingen in het kader van een overheidsopdracht en waarvan de voorwaarden vastgelegd zijn in het bestek. Het is evenmin van toepassing op de vervreemdingen waarvan de voorwaarden in een afzonderlijke gemeenteraadsbeslissing worden vastgelegd.

Artikel 3

De in artikel 1 genoemde roerende goederen kunnen alleen vervreemd worden door een verkoop die gerealiseerd wordt na marktconsultatie en aan de meest biedende.

Artikel 4

In afwijking van artikel 3 van dit besluit kunnen de boeken, cd's en andere materialen uit de collectie van de gemeentelijke bibliotheek, die niet meer voor uitlening in aanmerking komen, kosteloos afgestaan aan een kringwinkel of aan sociaal geëngageerde instellingen en verenigingen. Tevens kunnen afgeschreven fietsen of fietsen waarvan de Gemeente eigenaar wordt op grond van de Wet van 30 december 1975 kosteloos afgestaan worden aan sociaal geëngageerde organisaties of verenigingen.

Artikel 5

Bestaande tariefreglementen voor specifieke goederen van de gemeente blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 6

Het college van burgemeester en schepenen beslist in concrete dossiers en binnen de voorwaarden van dit gemeenteraadsbesluit over de nadere regelen en uitvoeringswijzen, onder meer inzake de wijze waarop de marktconsultatie gebeurt, op gebied van algemene of specifieke doelgroepen en van de aan te wenden communicatiemiddelen.
Het college van burgemeester en schepenen beslist tevens over de definitieve toewijzing aan de meest biedende. De overdracht van de te verkopen goederen gebeurt slechts na effectieve betaling van de totale koopsom aan het gemeentebestuur.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking vanaf heden en is geldig tot 31 december 2019.

Artikel 8

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 13 februari 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-10-2014