vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Aanpassing schoolreglement gemeenteschool Kampenhout

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen.
Gelet op het gemeentedecreet;
Gelet op het decreet basisonderwijs;
Gelet op de aanpassingen aan de omzendbrief van 22 juni 2007 betreffende kostenbeheersing in het basisonderwijs;
Gelet op de aanpassingen aan de omzendbrief van 5 juni 2012 betreffende het inschrijvingsrecht en aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs;
Gelet op de aanpassingen aan de omzendbrief van 10 augustus 2001 betreffende toelatingsvoorwaarden leerlingen in het gewoon basisonderwijs;
Gelet op de aanpassingen aan de omzendbrief van 15 mei 2014 betreffende preventieve schorsing, tijdelijke en definitieve uitsluiting van leerlingen in het lager onderwijs;
Gelet op de aanpassingen aan de omzendbrief van 16 augustus 2002 betreffende afwezigheden van leerlingen in het basisonderwijs;
Gelet op de aanpassingen aan de omzendbrief van 2l december 1998 betreffende het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs;
Overwegende dat een schoolbestuur voor elk van zijn basisscholen een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en leerlingen regelt;
Overwegende dat het huidig schoolreglement gewoon basisonderwijs goedgekeurd ín november 2014 aan actualisatie toe is;
Gezien het advies van 20 februari 2017 van de schoolraad;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 4 april 2017;

Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

Het bestaande schoolreglement gewoon basisonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in november 2014, wordt opgeheven.

Artikel 2

Het hierbij gevoegde schoolreglement wordt goedgekeurd.

Artikel 3

Het schoolreglement wordt bij elke inschrijving van een leerling en nadíen bij elke wijziging, ter beschikking gesteld (op papier of via elektronische drager) aan de ouders, die ondertekenen voor akkoord.

PDF-formaat Download hier het schoolreglement


(gemeenteraad 20 april 2017)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-06-2017