vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Afsluiten saneringsovereenkomst tussen de gemeente Kampenhout en V.M.W.

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Schepen van financiën S. Peremans geeft een toelichting van de saneringsovereenkomst en deelt mede dat de milieubelasting in 2008 verhoudingsgewijs zal dalen.
Raadslid R. Van Ingelgom deelt mede dat de NV-A-fractie de bijdrage een belastingsverhoging vindt. De NV-A-fractie zal tegen stemmen.
Raadslid E. Tytgat (VLD)vraagt hoe de gemeente weet wie er aan eigen watergewinning doet en hoe het verbruik ervan gemeten wordt.
Schepen S. Peremans deelt mee dat de gegevens worden bezorgd door de Vlaamse Milieumaatschappij “VMM”.
Raadslid P. Woekier vraagt of de bijdrage ook dient betaald te worden door diegenen die niet aangesloten zijn op het rioleringsnetwerk.
Schepen S. Peremans deelt mee dat de grachten ook worden aanzien als infrastructuur. De bijdrage dient hiervoor aangewent te worden om riolering te voorzien en om het vuile water te saneren.
Gelet op artikel 6 bis, § 1 en § 3 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door art. 86 van het decreet van 24 december 2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005, waarbij aan de drinkwatermaatschappijen de verplichting wordt opgelegd om het aan hun abonnees geleverde water te saneren en waarbij wordt bepaald dat aan deze saneringsplicht in hoofde van de exploitant van een openbaar waterdistributienetwerk kan worden voldaan door het afsluiten van een overeenkomst met een gemeente, gemeentebedrijf, intercommunale of intergemeentelijk samenwerkingsverband of een door de gemeente na publieke markt bevraging aangestelde entiteit;
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 8 december 2005 houdende de goedkeuring van de overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Kampenhout met betrekking tot het saneren van het door de VMW aan haar abonees geleverde water op het grondgebied van Kampenhout voor 2005 en 2006;
Gelet op artikel 16 quinquies van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, zoals ingevoegd door art. 59 van het decreet van 23 december 2005 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006, waardoor het mogelijk wordt eveneens een vergoeding aan eigen waterwinners te rekenen voor de sanering van het uit eigen waterwinning afkomstig afvalwater dat geloosd wordt in de gemeentelijke rioleringen;
Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening aan de gemeente gevraagd heeft of zij nog steeds bereid is in te staan voor de inzameling en het transport van het afvalwater van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water op haar grondgebied in de zin van voornoemd art. 6 bis§3 van het decreet van 24 mei 2002;
Overwegende dat de gemeente beschikt over de infrastructuur en een reglementair kader om te kunnen voldoen aan deze saneringsplicht op gemeentelijk vlak;
Overwegende dat het bijgevolg wenselijk is een nieuwe overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Kampenhout af te sluiten;
Gelet op het voorliggend ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Kampenhout;
Overwegende dat de gemeenteraad de bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het afvalwater aan te rekenen aan de abonnees en de vergoeding aan te rekenen aan de eigen waterwinners (VEW) als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van huishoudelijk afvalwater dient vast te stellen, die van toepassing zal zijn voor de periode lopende van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007;
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om een nieuwe overeenkomst met de VMW af te sluiten voor de periode 1 januari 2007 – 31 december 2007 en de volgende tarieven voor BOT (bijdrage voor opvang en transport) aan te rekenen aan de abonnees van de VMW en aan de eigen waterwinners:
- 0,6727 €/m³ voor de schijf 0 – 6000 m³
- 0,3363 €/m³ voor de schijf 6001 – 60000 m³
- 0,1681 €/m³ voor de schijf > 60000 m³
Gelet op artikel 42 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende de volheid van bevoegdheid van de gemeenteraad;
Gelet op artikel 252 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling voor het Vlaamse Gewest van het administratief toezicht op de gemeenten;
Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht in hoofde van administratieve overheden;
Gelet op artikel 162 van de grondwet;
BESLIST: met 14 stemmen akkoord, 3 onthoudingen (M. Fannes, M. Janssens, P. Woekier – Vlaams Belang) en 1 stem niet akkoord ( R. Van Ingelgom – N.VA).

Artikel 1

Het ontwerp van overeenkomst tussen de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening en de gemeente Kampenhout met betrekking tot het saneren van het door de VMW aan haar abonnees geleverde water en het water van de eigen waterwinners op het grondgebied van Kampenhout wordt goedgekeurd.

Artikel 2

Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitvoeringsmodaliteiten en de burgemeester en secretaris worden gemachtigd tot het ondertekenen van deze overeenkomst.

Artikel 3

De bijdrage voor opvang en transport (BOT) van het aan de abonnees van de VMW afkomstige afvalwater wordt voor de periode lopende van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 als volgt vastgesteld:

  • 0,6727 €/m³ voor de schijf 0 – 6000 m³
  • 0,3363 €/m³ voor de schijf 6001 – 60000 m³
  • 0,1681 €/m³ voor de schijf > 60000 m³

Deze BOT zal onderworpen zijn aan een BTW-tarief van 6%.

Artikel 4

De vergoeding aan te rekenen aan de eigen waterwinners (VEW) als bijdrage in de kosten voor het opvangen en transporteren van afvalwater wordt voor de periode lopende van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007 als volgt vastgesteld:

  • 0,6727 €/m³ voor de schijf 0 – 6000 m³
  • 0,3363 €/m³ voor de schijf 6001 – 60000 m³
  • 0,1681 €/m³ voor de schijf > 60000 m³

Deze VEW zal onderworpen zijn aan een BTW-tarief van 21%.

Artikel 5

Vanaf het boekjaar 2008 worden de tarieven van de BOT en de VEW bepaald op het door de hogere Overheid vastgelegd maximum, voor de schijf 0 – 6000 m³ aan 100%, voor de schijf 6001 – 60000 m³ aan 50% en voor de schijf boven 60000 m³ aan 25%.

Artikel 6

Overeenkomstig artikel 8.1 van de overeenkomst wordt het percentage als vergoeding voor de administratieve dienstverlening vastgesteld op 5% van de betaalde BOT en VEW.


(gemeenteraad 18 oktober 2007)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 20-01-2015