vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Bouwen van individuele afvalwaterzuiveringsinstallaties bij particuliere woningen

Artikel 1: Plan van aanpak

 1. Inventarisatie
  Op basis van het zoneringsplan wordt een inventarisatie opgemaakt van de te plaatsen IBA's (dit zijn de rode bollen op het zoneringsplan) en dit zowel naar aantal als naar locatie toe.
  In overleg met de gemeente wordt een planning opgesteld waarbij het aantal IBA's wordt vastgelegd dat per jaar zal geplaatst worden en waarbij bekeken wordt welk gebied, welke straten er in een bepaald jaar worden aangepakt.
 2. Gezamenlijke informatiesessie
  De gemeente brengt de betrokken burgers op de hoogte en nodigt hen meteen ook uit op een informatiesessie. De informatiebrief is een standaardbrief van Aquafin met een korte uitleg over het hoe en waarom van de IBA's en de planning ervan.
  De informatiesessie wordt gegeven door de gemeente en Aquafin en omvat een algemene uitleg over de zoneringsplannen, wat er van de burger verwacht wordt (wettelijke verplichtingen?), het standpunt en de visie van het gemeentebestuur, wat Aquafin kan bieden, een overzicht van de types IBA's (vooral het verschil tussen technische en natuurlijke systemen) en de noodzakelijke scheiding van afvalwater en hemelwater op privaat domein.
  Daarop volgt een korte beschrijving van het voorgestelde plan van aanpak en wat er van de werken kan verwacht worden: plaatsbezoek voor advies, afkoppeling, plaatsing, inwerkingsstelling, jaarlijks onderhoud (of frequenter bij problemen).
  De burgers krijgen uiteraard ook een informatiebundel mee naar huis.
 3. Inschrijving
  Indien de burgers geïnteresseerd zijn om op dit aanbod van de gemeente in te gaan en dus mee te stappen in dit voorgestelde systeem van collectieve en gecoördineerde aanpak moeten ze zich inschrijven bij het gemeentebestuur. Indien ze een voorkeur hebben voor een natuurlijk systeem moeten ze dit bij de inschrijving reeds vermelden. Bij de inschrijving voegen zij ook reeds een plan van hun woning zodat de noodzakelijke afkoppeling van regenwater al kan ingeschat worden.
  De gemeente bezorgt de nodige feedback omtrent de inschrijvingen aan Aquafin en geeft de plannen door.
 4. Individuele aanpak per perceel: uitwerking en bespreking voorstel
  Op basis van de door de gemeente overgemaakte informatie maakt Aquafin een planning op voor de bezoeken aan de burgers. Deze bezoeken worden uitgevoerd door de afkoppelingsadviseur van Aquafin. De afkoppelingsadviseur bekijkt op voorhand de plannen die reeds door de burgers werden overgemaakt. Bij het bezoek geeft hij de nodige uitleg en advies inzake het type IBA.
  Per woning wordt een dossier opgemaakt waarbij ook de noodzakelijke afkoppeling van het hemelwater wordt bekeken. De bestaande toestand wordt ter plaatse grondig geïnventariseerd zodat alle afvalwater- en hemelwaterstromen in kaart kunnen gebracht worden. Dit wordt gedocumenteerd met het nodige fotomateriaal.
  Op basis van de bestaande toestand wordt in overleg en in samenspraak met de betrokken bewoners een voorstel uitgewerkt voor de scheiding van afval- en regenwater en voor de meest aangewezen IBA.
  Er wordt een beschrijvende meetstaat en een kostenraming door Aquafin opgemaakt.
  Dit voorstel wordt door de eigenaar afgetekend voor akkoord. (best meer in detail beschrijven: eigenaar heeft toch geen zaken met kostprijs IBA aangezien hij enkel grond afstaat en de elektriciteit betaalt?)
 5. Aanstellen leverancier
  Naargelang het advies van de afkoppelingsadviseur en de eventuele voorkeur voor natuurlijke systemen wordt de bestektekst voor een groepsaankoop/raamcontract door Aquafin opgemaakt.
  Aquafin stelt voor te werken met een offertevraag waarbij volgende selectie- en gunningscriteria worden vooropgesteld:

  Gunningscriteria:

  • Investeringskost
  • Exploitatiekost
  • Technische waarde
  • Toegankelijkheid (van belang bij exploitatie)
  • Benodigde oppervlakte
  • Bergingscapaciteit (van belang voor voorbezinking en ruimingsfrequentie)
  • Geluidsproduktie
  • Geur
  • Veiligheid
  • Visuele impact (afwerking terrein)
  • Kwaliteit elektromechanische apparatuur
  • Levensduur

  Selectiecriteria:

  • Resultaten moeten voldoen aan effluentnormen volgens Vlarem
  • Beschikken over Benor attest of aanvraag in behandeling (in bijlage 1 wordt een korte beschrijving gegeven van de diverse systemen die momenteel in Vlaanderen reeds over een Benor keurmerk beschikken of de procedure hiertoe hebben opgestart).
  • Erkend installateur
  • Telemetrie en nodige ervaring
  • In orde zijn met de wetgeving inzake RSZ en fiscaliteit
  • Referenties hebben.
  Op deze manier wordt kwaliteit gewaarborgd en dit (dankzij uniformisering) tegen de laagste kostprijs.
  Aquafin beoordeelt de verschillende inschrijvingen en in samenspraak met de gemeente wordt beslist over het type IBA.
 6. Afkoppeling op privaat domein onder begeleiding van afkoppelingsdeskundige
  Aquafin zorgt voor de volledige begeleiding en coördinatie van de uitvoering van de werken. Aquafin neemt contact op met de aannemer en indien noodzakelijk wordt als eerste gestart met de afkoppeling van het hemelwater.
 7. Levering en plaatsing installatie
  Ook de plaatsing van de IBA's wordt door Aquafin gecoördineerd en opgevolgd. Aquafin neemt contact op met de aannemer en stelt in overleg met de gemeente een planning op. Deze planning wordt overgemaakt aan de betrokken burgers. Indien bepaalde data voor de burgers niet mogelijk zijn dienen zij binnen een bepaalde termijn te reageren en wordt hiervoor een oplossing gezocht.
  Tijdens de werken is een projectleider van Aquafin aanwezig om toe te zien op een correcte plaatsing van de IBA en uitvoering van de werken en de nodige aandacht wordt besteed aan het herstellen naar de oorspronkelijke toestand.
 8. Indienststelling en oplevering
  Aquafin staat ook in voor de correcte indienststelling van de IBA's door de leverancier.
  Ook de oplevering en de opvolging van de waarborg wordt door Aquafin gecoördineerd.
 9. Beheer en onderhoud
  Om aan efficiënt beheer te kunnen doen en dus tijdig te kunnen inspelen op problemen worden de IBA's uitgerust met een telemetriesysteem gekoppeld aan een PC bij Aquafin. De foutmeldingen worden dagelijks gecontroleerd door Aquafin. Afhankelijk van de gemelde fout kan het probleem telefonisch opgelost worden (bv. stroomuitval) of gebeurt er een interventie op het terrein.
  Daarnaast is er een jaarlijkse grote onderhoudsbeurt van de IBA's voorzien. Naast een visuele controle wordt ook nagezien of bepaalde technische onderdelen aan vervanging toe zijn. Bij eventuele problemen kunnen er stalen genomen worden en naar het labo gestuurd worden. Aquafin beschikt over een erkend labo dat gespecialiseerd is in analyses van afvalwater. Dit labo kan hiervoor gebruikt worden.
  De burger kan ook steeds bij Aquafin terecht met de melding van problemen met de IBA's.
 10. Administratieve afhandeling
  Er wordt een contract opgesteld tussen de burger en de gemeente waarin ondermeer volgende zaken worden geregeld :
  • recht van opstal
  • afspraken omtrent continuïteit van elektriciteitsvoorziening en de afvalstoffen die niet mogen geloosd worden.
  Aquafin staat in voor de effectieve administratieve afhandeling van deze contracten.
  Bij verhuis dient de gemeente dit aan Aquafin te melden. Aquafin neemt dan contact op met de nieuwe inwoners en zorgt voor een nieuwe overeenkomst tussen de gemeente en de nieuwe inwoners. Tegelijkertijd wordt ook de nodige info verschaft over de IBA en de werking ervan.
  Deze aanpak staat garant voor :
  • kwaliteitsvolle IBA's
  • tegen de laagste prijs
  • correcte plaats IBA's
  • rendementsvol en ecologisch beheer dankzij telemetrie en ervaren operatoren
  • controles op effluent met eigen erkend labo
  • en dus efficiënte en zinvolle inzet van financiële middelen/subsidies
  • goede zuiveringsresultaten in het buitengebied.
  FINANCIERING
  De burger betaalt een forfaitair bedrag van 2.000,00 euro (excl 6%BTW) via de drinkwatermaatschappij als tussenkomst voor de plaatsing van de IBA. Dit is hetzelfde bedrag als voor een huisaansluiting.
  De exploitatiekost wordt gedragen door de gemeente.
  De burger betaalt rechtstreeks de elektriciteitskost.
  Alle eventuele subsidies zijn ten voordele van de gemeente.

Artikel 2

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2009.

Artikel 3

Deze verordening wordt aan de toezichthoudende overheid gezonden.


(gemeenteraad 20 november 2008)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013