vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Vaststelling huurreglement muziekinstrumenten

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 43, §2;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van Kampenhout van heden aangaande de goedkeuring van de aanpassing van "Overeenkomst tussen de gemeente Zaventem en de gemeente kampenhout m.b.t. oprichting van een filiaal muziek en woord te kampenhout i.s.m. hoofdinstelling deeltijds kunstonderwijs te Zaventem";
Gelet dat vanaf het schooljaar 2013-2014 de Kampenhoutse Muziekschool als eigen organisatie ophoudt te bestaan en volledig onderdeel zal uitmaken van de Zaventemse hoofdinstelling DKO;
Overwegende dat er momenteel nog geen goedgekeurd huurreglement in voege is die deze materie reglementeert;
Gelet dat de gewijzigde overeenkomst "Overeenkomst tussen de gemeente Zaventem en de gemeente Kampenhout m.b.t oprichting van een filiaal MUZIEK en WOORD te Kampenhout i.s.m. Hoofdinstelling deeltijds Kunstonderwijs te Zaventem" een minimaal aantal muziekinstrumenten verreist aanwezig te zijn in de aangesloten filialen (zie Titel 2, artikel 8);
Overwegende de nauwe samenwerking tussen de heer Gerry Croon (departementshoofd) en mevrouw Hilde Van Keer (directrice Academie Zaventem) bij de totstandkoming van dit reglement;
Overwegende het positief advies van het managementteam dd. 22 april 2013;
Overwegende het positief advies van de Cultuurraad dd. 23 april 2013;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen dd. 6 mei 2013;

Na bespreking;
BESLIST: met 14 stemmen akkoord en 6 onthoudingen (M. Fannes - Vl. Belang en G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD)

Enig artikel:

Keurt het huurreglement muziekinstrumenten als volgt goed:

Artikel 1 - Algemeen

§1 De leerlingen van de Kunstacademie Kampenhout kunnen één of meerdere instrument(en) huren. Zij vullen daartoe een formulier "instrumentverhuur" in (in dubbel) ondertekend door de verantwoordelijke voor het instrumentarium en de leerling/ouder. Op dit formulier staat vermeld in welke staat het instrument zich bevindt en in bepaalde gevallen ook waarde, in euro uitgedrukt. Bij deze organisatie wordt uitsluitend het Nederlands gehanteerd.

§2 Het instrument wordt in degelijke staat aan de leerling afgeleverd.

§3 Het mag uitsluitend door de leerling gebruikt worden.

Artikel 2 - Onderhoud & verantwoordelijkheid

§1 De huurder wordt geacht zorgvuldig om te gaan met het hem toevertrouwde instrument alsook de door de leerkracht verstrekte raadgevingen betreffende het onderhoud ervan op te volgen.

§2 De leerling (of gezinshoofd voor de minderjarige) is verantwoordelijk voor toegebrachte schade aan het huurinstrument. In geen geval mag de huurder op eigen initiatief het instrument in herstelling geven. Bij ongeval of onopzettelijk toegebrachte schade wordt het instrument onmiddellijk bij de toezichter teruggebracht. De toezichter onderneemt de nodige stappen betreffende het ongeval door o.a. aangifte bij verzekeringsmaatschappij, contact met eigenaar zijnde de gemeente Kampenhout voor herstelling of eventuele vervanging ( o.a. bezoek expert), aanreiken vervangingsinstrument e.d. De kosten ingeval van herstelling kunnen integraal doorgerekend worden aan de huurder. Bij verlies of diefstal dient de waarde van het instrument zoals deze staat vermeld op het formulier '"instrumentverhuur" integraal door de huurder vergoed te worden.

§3 De leerkracht heeft het recht en de plicht erover te waken dat het instrument met de nodige zorg bewaard en behandeld wordt.

§4 De labels met het nummer/de identificatie van het instrument mogen niet worden verwijderd.

Artikel 3 - Retributie & termijnen

§1 De huurder betaalt jaarlijks een huurgeld voor de periode van 1 september tot 30 juni en kan mogelijks een verlenging bekomen namelijk vanaf 1 juli tot 30 juni voor het daaropvolgende schooljaar.

§2 De tarieven zijn in te vorderen als retributie. De verschuldigde sommen dienen betaald te worden per overschrijving aan het gemeentebestuur Kampenhout. Jaarlijks wordt een retributie van 60 euro aangerekend voor instrumenten met een waarde tot 1500 euro en 120 euro voor instrumenten met een waarde van meer dan 1500 euro. De som dient vereffend te worden binnen de 30 dagen na factuurdatum. Indien de huurtermijn minder dan 12 maanden bedraagt wordt dit bedrag omgerekend naar rato van het aantal huurmaanden. Bij vroegtijdige inlevering kan, afhankelijk van de reden van het terugbrengen (aankoop eigen instrument.. ), een evenredig gedeelte van de retributie terugbetaald worden.

§3 Het instrument wordt uitgeleend tot 30 juni, ook bij eventuele verlenging met een schooljaar.
Bij verlenging dient het huurgeld voor het nieuwe schooljaar vereffend te worden vóór 31 juni van het lopende schooljaar en wordt een nieuw formulier "instrumentverhuur" aangemaakt en ingevuld. Bij inlevering van het instrument bij de toezichter wordt dit door de instrumentleraar nagekeken en worden eventuele gebreken/herstellingen/opmerkingen vermeld op het uitleenformulier. De opvolging en eventuele (onderhouds-)kosten gebeuren bij het toezicht.

Artikel 4 - Aanmaningskosten

Bij het niet tijdig betalen van de factuur wordt bij het versturen van een aangetekende aanmaning 20 euro aangerekend voor port- en administratiekosten.

Artikel 5 - Delegatiebevoegdheid

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de tarieven voor de volgende jaren vast te stellen tussen 0 euro en 200 euro.

Artikel 6 - Slotbepalingen

§1 Bij overtreding van het huurreglement kan de gemeente Kampenhout (de eigenaar) het huurcontract vervroegd verbreken. De huurder wordt hiervan in kennis gesteld en verneemt schriftelijk de motivatie. In voorkomend geval dient de huurder onmiddellijk en zonder terugbetaling het instrument terug te brengen, ongeacht de einddatum van de huurperiode.

Artikel 7 - Geldigheidsduur

Dit reglement gaat in vanaf 1 september 2013 en blijft geldig tot 31 december 2019.

Artikel 8 - Toezichthoudende overheid

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 20 juni 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 11-07-2013