vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Uitvoering van werken en diensten voor derden

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 173;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende het tarief voor de uitvoering van werken en diensten voor derden;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende het uitleenreglement gemeentelijk waarin een uurloon voor een personeelslid wordt vastgesteld op 30 euro;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Aangezien het nodig is om voor alle werken en diensten hetzelfde uurloon aan te rekenen;
Na bespreking;
BESLIST : met 15 stemmen akkoord, en 5 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx en H. Kunert - Open VLD)

Artikel 1

De retributie is verschuldigd voor de werken en diensten uitgevoerd door het gemeentebestuur voor :

 1. het herstellen van schade aan het openbaar domein zoals bijvoorbeeld herstellingen aan verkeers- en straatnaamborden na een aanrijding, herstellingen aan wachthuisjes, opruimen van het wegdek bij verkeersongevallen, herstellingen en aanpassingen op begraafplaatsen enz.
 2. kappen en snoeien van bomen enz. in functie van de openbare veiligheid.
 3. plaatsen van nadars en wegsignalisatie al dan niet in functie van de openbare veiligheid (enkel het leveren en ophalen van nadars is conform het gemeentelijk uitleenreglement gratis)
 4. aanpassingen aan voetpaden en wegenis op vraag van derden zoals bijvoorbeeld het vervangen van borduren, verplaatsen of verwijderen van hagen enz.
 5. alle andere werken en diensten aangevraagd door derden of die het gemeentebestuur nodig acht te doen.

Artikel 2

De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de schade veroorzaakt of de openbare veiligheid in gevaar brengt. De retributie is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersoon die de uitvoering van werken of diensten aanvraagt.

Artikel 3

 • De retributie wordt als volgt vastgesteld :
  1. 30 euro per uur per personeelslid
  2. 50 euro forfaitaire verplaatsingskosten
 • Werken uitgevoerd door derden in opdracht van het gemeentebestuur worden doorgerekend aan de kostprijs.
 • Gebruikte materialen worden eveneens doorgerekend aan kostprijs.

Artikel 4

De gemeenteraad geeft aan het college van burgemeester en schepenen de bevoegdheid om de retributie (zie artikel 3) voor de volgende jaren vast te stellen tussen 30 euro en 100 euro.

Artikel 5

De retributie wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat vermeld op de factuur.

Artikel 6

Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.

Artikel 7

Het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende het tarief voor de uitvoering van werken en diensten voor derden wordt opgeheven vanaf heden.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking vanaf heden en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 9

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 13 februari 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 24-02-2014