vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 173;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de vaststelling retributie voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen dat geldig is tot en met 31 december 2019;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met 18 stemmen akkoord en 1 onthouding (M. Fannes - Vlaams Belang)

Artikel 1
Definiëring begrippen "inwoners" - "gelijkgestelden" en "niet-inwoners"

Artikel 1.1

Worden als inwoners van de gemeente aanzien :

 1. De personen die op datum van overlijden ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente Kampenhout
 2. De personen die krachtens hun statuut zijn vrijgesteld van inschrijvings in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente maar er hun werkelijke verblijfplaats hebben (voorlegging van stavingstukken)

Artikel 1.2

Worden als "gelijkgestelden" met eigen inwoners beschouwd :

 1. De personen die begunstigden zijn van een recht op lijk-/asbezorging ingevolge eerdere concessieverlening
 2. De personen die de gemeente Kampenhout hebben verlaten om in een bejaardentehuis of een erkende assistentiewoning hun intrek te nemen of om bij hun verwanten tot en met de 2e graad te gaan inwonen om reden van ouderdom of ziekte en in totaal minstens 20 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Kampenhout.
 3. De personen die de gemeente kampenhout minder dan 2 jaar hebben verlaten na er gedurende ten minste 20 jaar ononderbroken te hebben gewoond
 4. De inwoners van Beneden-Veltem (geografisch gemeente Herent maar behorend tot de parochiegemeenschap St. Antonius-Buken)
 5. Uitzonderlijk en voor zover de overledene een bijzondere relatie had met de gemeente Kampenhout en mits goedkeuring door het College van Burgemeester en Schepenen

Artikel 1.3

Worden als "niet-inwoners" beschouwd :de categorieën van personen die niet vallen onder de bepalingen van artikel 1.1 (definiëring inwoners) en 1.2 (definiëring gelijkgestelden) van onderhavig reglement.

Artikel 1.4

Voor de bepaling al dan niet inwoner/gelijkgestelde als inwoner is de toestand van de concessiebegunstigde determinerend. Noch de plaats van overlijden van de concessiebegunstigde noch de woonplaats van de aanvrager hebben invloed op de vaststelling van de retributie.

Artikel 2

Onverminderd artikel 9 van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en lijkbezorging worden de retributies van de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld als volgt:

Artikel 2.1 - Initiële aanvragen tot concessieverlening :

 1. Grafconcessies voor 30 jaar van 2m² voor maximum 2 personen (hetzij 2 lichamen, hetzij één lichaam en één asurne)
 2. Columbariumconcessies voor 30 jaar voor maximum 2 asurnen
 3. Urnenveldconcessies voor 30 jaarjaar voor maximum 2 asurnen:
  • € 1.050 voor inwoners van Kampenhout of gelijkgestelden
  • € 4.200 voor niet-inwoners
  • € 2.625 voor gemengde concessies waarvan 1 inwoner/gelijkgestelde en 1 niet-inwoner
 4. Grafconcessies voor 30 jaar van 2m² voor de begraving van 3 personen (1 lichaam en 2 asurnen):
  • € 1.575 voor inwoners van Kampenhout of gelijkgestelden
  • € 6.300 voor niet-inwoners
  • Gemengde concessies waarvan
   • voor 2 inwoners/gelijkgestelden en 1 niet-inwoner: € 3.150
   • voor 1 inwoner/gelijkgestelde en 2 niet-inwoners: € 4.725

Artikel 2.2 - Aanvragen tot concessiehernieuwing

Artikel 2.2.1 : Aanvragen concessiehernieuwing bij verstrijken concessietermijn

 1. Graf-, columbarium- of urnenveldconcessies voor maximaal 2 lijk- of asbezorgingen:
  • 20 jaar : € 700,00 indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de concessieverlening inwoners van Kampenhout waren of als gelijkgestelden werden beschouwd
  • 20 jaar : € 700 voor de concessies verleend gedurende de periode 22 mei 1997 - 31 december 2009 waarbij de begunstigden van de concessie inwoners waren van Beneden-Veltem (geografisch Herent) maar behoorden tot de parochiegemeenschap St.-Antonius Buken
  • 20 jaar : € 2.800 indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de concessieverlening als niet-inwoners werden beschouwd
  • 20 jaar : € 1.750 voor gemengde concessies waarvan 1 inwoner/gelijkgestelde en 1 niet-inwoner
 2. Grafconcessies toegekend voor de begraving van 3 personen, hetzij 1 lichaam en 2 asurnen :
  • De personen die de gemeente Kampenhout hebben verlaten om in een bejaardentehuis of een erkende assistentiewoning hun intrek te nemen of om bij hun verwanten tot en met de 2e graad te gaan inwonen om reden van ouderdom of ziekte en in totaal minstens 20 jaar ingeschreven waren in de bevolkingsregisters van de gemeente Kampenhout.
  • € 4.200 voor de begraving van 3 personen indien de begunstigden van de concessie op het tijdstip van de concessieverlening als niet-inwoners werden beschouwd.
  • gemengde concessies waarvan op tijdstip van de concessieverlening
   • voor 2 inwoners/gelijkgestelden en 1 niet-inwoner: € 2.100
   • voor 1 inwoner/gelijkgestelde en 2 niet-inwoners: € 3.150

Artikel 2.2.2 : Aanvragen concessiehernieuwing vóór verstrijken concessietermijn

In geval van hernieuwing van de concessie voor het verstrijken ervan wordt de retributie proportioneel berekend op het aantal jaren dat de vervaldatum van de vorige concessie overschrijdt.

Artikel 3

Niet geconcedeerde vormen van lijk- en asbezorging worden uitsluitend toegestaan aan de personen die als inwoner worden beschouwd.

Artikel 4

De retributie is verschuldigd door de persoon die de aanvraag doet.
De retributie wordt gefactureerd en moet betaald worden binnen de vooropgestelde termijn die staat vermeld op de factuur.

Artikel 5

Aanmaningskosten (voor facturen) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de debiteur. De port- en administratiekost die wordt doorgerekend bedraagt 20 euro.

Artikel 6

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de retributie voor de concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt opgeheven op 1 november 2016.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 2016 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 7

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 20 oktober 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 28-10-2016