vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Retributie - Afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering op privédomein

Artikel 1: Definities

 • Afvalwater:
  water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet ontdoen
 • Hemelwater:
  verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater
 • Huishoudelijk afvalwater:
  afvalwater afkomstig van:
  • normale huishoudelijke activiteiten
  • sanitaire installaties
  • keukens
  • het reinigen van gebouwen zoals woningen, kantoren, plaatsen waar groot- of kleinhandel wordt gedreven, zalen voor vertoningen, kazernen, kampeerterreinen, gevangenissen, onderwijsinrichtingen met of zonder internaat, klinieken, hospitalen en andere inrichtingen waar niet besmettelijke zieken opgenomen en verzorgd worden, zwembaden, hotels, restaurants, drankgelegenheden, kapsalons
  • wassalons, waar de toestellen uitsluitend door het cliënteel zelf worden bediend
 • Gescheiden riolering:
  een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelstel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd voor hemelwater
 • Semi-gescheiden riolering:
  een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater waarvan deze laatste in hoofdzaak beperkt is tot het oppervlaktewater van de wegverharding en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen aanvoeren. De overige bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan op de leiding van afvalwater
 • DWA(-leiding):
  droogweerafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend afvalwater zonder hemelwater
 • 2 DWA:
  leiding gedimensioneerd om 2 keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag af te voeren (2 keer omdat het afvalwater niet evenredig over 24 uur verdeeld wordt in de praktijk. Er is niet in capaciteit voorzien voor bijkomend regenwater)
 • RWA(-leiding):
  regenwaterafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend hemelwater
 • Afkoppelingsdeskundige:
  wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de afkoppelingswerken op en controleert de facturen
 • Dakoppervlak:
  horizontale projectie van de buitenafmetingen van het dak
 • Bestaande gebouwen:
  gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren of gebouwen die als een vergund gebouw worden beschouwd
 • Woonentiteit :
  Lokaal of geheel van aansluitende lokalen hoofdzakelijk bestemd voor de huisvesting van een persoon of een groep van samenlevende personen.
  Worden niet beschouwd als woonentiteiten: entiteiten die deel uitmaken van toeristische accommodaties of van collectieve verblijfsaccommodaties (tehuizen voor bejaarden, verpleeginrichtingen, kazernes, internaten, verblijfsaccommodatie voor studenten opgericht door erkende onderwijsinstellingen, kloosters, opvangcentra, gevangenissen ...)
 • Bedrijfsafvalwater:
  alle afvalwater dat niet voldoet aan de bepalingen van huishoudelijk afvalwater
 • Infiltratievoorziening:
  infiltratiebed, zink- of besterfput, drainagebuizen of een specifieke technische ingreep voor het doorsijpelen van hemelwater in de bodem op eigen terrein
 • Verharde oppervlakte:
  oppervlakte voorzien van ondoorlatend materiaal
 • Oppervlaktewater:
  alle oppervlaktewater met uitzondering van de kunstmatige afvoerwegen voor hemelwater en de openluchtgreppels, behorend tot de openbare riolering
 • Hemelwaterput:
  reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater
 • Optimale afkoppeling:
  bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd te worden

Artikel 2: Verplichtingen.

 • Afvalwater: Afvalwater wordt verplicht aangesloten op de openbare riolering indien een openbare riolering aanwezig is
 • Hemelwater:
  • Hemelwater wordt optimaal afgekoppeld.
  • Indien er een hemelwaterinstallatie wordt aangelegd is het hergebruik van hemelwater verplicht door middel van een aangesloten pompinstallatie met een minimale aansluiting van 2 aftakpunten waaronder kunnen bestaan spoeling van toiletten, een buitenkraan voor toepassing of gebruik in de tuin of voor schoonmaak en andere laagwaardige toepassingen. Een pompinstallatie is niet verplicht indien de verschillende aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
  • De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur aangesloten op een infiltratievoorziening, met buffervolume in functie van de infiltratiecapaciteit van de bodem en de grootte van het verharde oppervlak.
  • De overloop van de hemelwaterput mag ook, via buffer, worden afgeleid naar een openbare infiltratievoorziening, een kunstmatige afvoerweg voor hemelwater of een oppervlaktewater (provinciale verordening)
  • Wanneer een gescheiden stelsel aanwezig is, mag de overloop van de hemelwaterput eveneens, via een buffer, aangesloten worden op het gedeelte van de openbare riolering bestemd voor de afvoer van hemelwater (provinciale verordening)
  • Slechts bij ontstentenis van een van deze mogelijkheden mag het hemelwater via een afzonderlijke aansluiting in de openbare riolering geloosd worden via een bufferingsinstallatie.

Artikel 3: Uitvoering door de gemeente

§1. De gemeente bepaalt per begrotingsjaar waar afkoppelingsprojecten worden uitgevoerd.

§2. Afkoppelingsprojecten worden door de gemeente uitgevoerd volgens prioriteit:

 • Rioleringswerken voor de aanleg van gescheiden riolering (2 DWA) in uitvoering.
 • Oplossen van wateroverlast in woongebieden en knelpuntgebieden.
 • Straten met reeds aangelegd gescheiden rioleringsstelsel.
 • Beperken van overstortingen in ecologisch waardevolle gebieden en later in alle oppervlaktewaters.
 • Gebieden met goede infiltratiecapaciteit voor maximaal rendement van de investeringen.
 • Sociale correcties - sociale wijken.
 • Afkoppelingen die op initiatief van de inwoners kunnen gerealiseerd worden.
 • Aansluiten van woningen in gerioleerd gebied, die momenteel nog afvalwater in de bodem lozen.

Artikel 4: Voorwaarden en werkwijze

§1. De bestaande woning heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen zonder de verplichting het hemelwater en het afvalwater gescheiden af te voeren.

§2. De gemeente voorziet in de begeleiding van de diverse afkoppelingsprojecten door de aanstelling van een afkoppelingsdeskundige.

§3. Voor de aanvang van de werken stelt de afkoppelingsdeskundige een ontwerpplan en een kostenraming op.

§4. De afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd ontwerpplan - onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige.

§5. De afkoppelingswerken kunnen de plaatsing van een hemelwaterput omvatten op last van de bewoner.

§6. De werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater worden in opdracht van de gemeente en ten laste van de gemeente uitgevoerd door een geregistreerde en erkende aannemer onder toezicht van een aangestelde van de gemeente.

§7. Via de drinkwatermaatschappij wordt bij de eigenaars een éénmalige retributie geïnd voor de realisatie van de huisaansluitingen op openbaar domein ten bedrage van € 1000,00- (excl 6% BTW) per aansluiting op een riool.

§8. Voor de aanvang van de werken worden afspraken gemaakt tussen de gemeente en de eigenaars/huurders van de gebouwen omtrent hun wederzijdse rechten en plichten. Deze afspraken worden vastgelegd in een 'overeenkomst inzake afkoppeling van regen- en afvalwater'.

Artikel 5: Handhavingsreglement

Bij het niet naleven van deze verplichting zal een administratieve geldboete worden opgelegd voor het niet optimaal afkoppelen van hemelwater.
De aanpassingswerken om na de uitvoering van de werken voor het afkoppelingsproject toch te kunnen voldoen aan deze verplichting zijn volledig ten laste van de eigenaar.

Artikel 6: Inwerktreding

Dit reglement treedt in werking vanaf 01/01/2009.

Artikel 7: Bekendmaking

Een afschrift van deze beslissing zal overgemaakt worden aan de toezichthoudende overheid.


(gemeenteraad 22 november 2008)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013