vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald art. 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42 § 3;
Gelet op het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, meer bepaald hoofdstuk VIII, afdeling 2;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 1996 betreffende de heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van gebouwen en/of woningen;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2011 betreffende de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor aanslagjaar 2012;
Aangezien het voor de aanslagjaren 2013 en 2014 niet mogelijk was om opcentiemen op de gewestelijke heffing vast te stellen door een arrest van het Hof van Cassatie zodat de gemeenteraad voor deze aanslagjaren een eigen gemeentebelasting heeft vastgesteld;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2013 betreffende de gemeentebelasting van verkrotting van gebouwen en woningen;
Gelet op de Vlaamse Codex fiscaliteit van 13 december 2013, titel 2 hoofdstuk 5 (verkrottingsheffing woningen en gebouwen) en artikel 3.1.0.0.4 (rechtsgrond heffen opcentiemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende uitvoering van de Vlaamse Codex fiscaliteit;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van 14 april 2014 betreffende de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2015 terug opcentiemen te heffen op de verwaarloosde en ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen en gebouwen en op de gewestelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten;
Aangezien de gemeentebelasting een forfaitaire aanslagvoet hanteert, dit in tegenstelling tot de opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing die gebaseerd zijn op het federale KI wat een billijkere, rechtvaardigere belasting geeft;
Gelet op de administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat de verkrotting en verwaarlozing van gebouwen en/of woningen op het grondgebied van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2014 betreffende het voorstel om 50 opcentiemen te heffen op de heffing van het Vlaamse Gewest voor te leggen aan de gemeenteraad van 11 december 2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na bespreking;
BESLIST:
met 13 stemmen akkoord, 6 onthoudingen (G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert, J. Honée - Open VLD - M. Fannes - Vl. Belang)

Artikel 1

Er worden 50 opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen ingevoerd door hoofdstuk VIII, afdeling 2 van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996 en latere wijzigingen.

Artikel 2

De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst met het oog op de invordering van deze opcentiemen.

Artikel 3

Het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2013 betreffende de gemeentebelasting van verkrotting van gebouwen en woningen wordt opgeheven op 31 december 2014.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 5

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Dit besluit wordt ook verzonden naar het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.


(gemeenteraad 11 december 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-12-2014