vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Opcentiemen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting.
Gelet op artikel 170, §4, van de Grondwet;
Gelet op artikel 464, 1°, van het Wetboek Inkomstenbelastingen van 10 april 1992;
Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;
Gelet op de artikelen 42, §3, 186, 187 en 253, §1, 3°, van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005;
Gelet op het decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit;
Gelet op het decreet van 18 november 2016 houdende de vernieuwde taakstelling en gewijzigde financiering van de provincies;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019;
Overwegende dat de financiële toestand van de gemeente de invoering vergt van alle rendabele belastingen;
Overwegende dat ingevolgde het gewijzigde artikel 2.1.4.0.1 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de basisheffing van de onroerende voorheffing in het Vlaamse Gewest vanaf aanslagjaar 2018 stijgt van 2,5 % naar 3,97 % van het kadastraal inkomen;
Overwegende dat het gewijzigde artikel 2.1.4.0.2, §2, tweede lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit de gemeenten verplicht om hun opcentiemen aan te passen : "Voor iedere gemeente van het Vlaamse Gewest mag het tarief, vermeld in artikel 2.1.4.0.1, op zichzelf de opbrengst van de gemeentelijke opcentiemen van het aanslagjaar waarin dit artikel in werking treedt niet verhogen ten opzichte van het vorige aanslagjaar.";
Overwegende dat de gemeente om de fiscale druk op hetzelfde niveau te behouden als voor het aanslagjaar 2017 haar opcentiemen ten opzicht van het aanslagjaar 2017 moet delen door 1,588;
Overwegende dat de opcentiemen in Kampenhout in 2017 1350 bedragen en het equivalent hiervoor vanaf 2018 850,13 bedraagt of bij afronding 850;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met 12 stemmen akkoord en 6 stemmen niet akkoord (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J.L. Vandermosten, H. Kunert, A. de Buck van Overstraeten - Open VLD)

Artikel 1
Voor de aanslagjaren 2018 en 2019 worden ten bate van de gemeente 850 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

Artikel 2
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 wordt opgeheven vanaf aanslagjaar 2018.

Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentebelasting gebeuren door toedoen van de Vlaamse Belastingdienst.

Artikel 4
Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 21 december 2017)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-12-2017