vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 23-01-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald art. 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42 § 3;
Gelet op het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
Gelet op de omzendbrief RO/99/03 betreffende de toepassing van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en het uitvoeringsbesluit van 1 juli 1997, gewijzigd bij besluit van 18 december 1998;
Aangezien het voor de aanslagjaren 2013 en 2014 niet mogelijk was om opcentiemen op de gewestelijke heffing vast te stellen door een arrest van het Hof van Cassatie zodat de gemeenteraad voor deze aanslagjaren een eigen gemeentebelasting heeft vastgesteld;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2013 betreffende de gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;
Gelet op de Vlaamse Codex fiscaliteit van 13 december 2013, titel 2 hoofdstuk 6 (leegstandsheffing bedrijfsruimten) en artikel 3.1.0.0.4 (rechtsgrond heffen opcentiemen);
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 houdende uitvoering van de Vlaamse Codex fiscaliteit;
Gelet op het schrijven van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst van 14 april 2014 betreffende de mogelijkheid om vanaf 1 januari 2015 terug opcentiemen te heffen op de gewestelijke heffing op leegstaande en verwaarloosde gebouwen;
Aangezien de gemeentebelasting een forfaitaire aanslagvoet hanteert, dit in tegenstelling tot de opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing die gebaseerd zijn op het federale KI wat een billijkere, rechtvaardigere belasting geeft;
Gelet op de administratieve vereenvoudiging;
Overwegende dat leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten op het grondgebied van de gemeente voorkomen en bestreden moet worden;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 18 november 2014 betreffende het voorstel om 50 opcentiemen te heffen op de heffing van het Vlaamse Gewest voor te leggen aan de gemeenteraad van 11 december 2014;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na bespreking;
BESLIST:
met 13 stemmen akkoord, 6 onthoudingen (G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert, J. Honée - Open VLD - M. Fannes - Vl. Belang)

Artikel 1

Er worden 50 opcentiemen geheven op de heffing van het Vlaamse Gewest ingevoerd door het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten en latere wijzigingen.

Artikel 2

De gemeente doet een beroep op de medewerking van het Agentschap Vlaamse Belastingdienst met het oog op de invordering van deze opcentiemen.

Artikel 3

Het besluit van de gemeenteraad van 24 januari 2013 betreffende de gemeentebelasting ter bestrijding van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten wordt opgeheven op 31 december 2014.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 5

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.
Dit besluit wordt ook verzonden naar het Agentschap Vlaamse Belastingdienst.


(gemeenteraad 11 december 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-12-2014