vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Vervoer van personen met een politievoertuig van de politiezoen KASTZE

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald art. 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42 § 3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij de decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 september 2010 betreffende de belasting op het vervoer van personen met een politievoertuig KASTZE dat geldig was tot 31 december 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat administratief aangehouden(vermoedelijk) dronken personen en gedrogeerde personen regelmatig met een politievoertuig vervoerd moeten worden, wat de werklast van het politiepersoneel verzwaart waardoor andere taken in het gedrang kunnen komen zoals de aanwezigheid op straat terwijl die zichtbare aanwezigheid nochtans belangrijk is om de veiligheid van de burger te verhogen;
Overwegende dat het billijk is om een deel van de vervoerskosten te recupereren;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen

Artikel 1

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd het verover van personen met een politievoertuig van de politiezone KASTZE wegens :

  • Openbare dronkenschap
  • Soortgelijke staat als dronkenschap
  • Vermoedelijke alcoholintoxicatie na een positieve ademtest
  • Administratieve aanhouding

Artikel 2

De belasting wordt forfaitair vastgesteld op 100 euro per rit en per vervoerde persoon.

Artikel 3

Onder een rit wordt verstaan het traject dat wordt afgelegd vanaf het ogenblik dat het politievoertuig uitrukt naar de plaats in Kampenhout waar de betrokkene zich bevindt tot de eindbestemming naar waar die betrokkene wordt gebracht (gevangenis, verpleeginstelling, thuis ...)

Artikel 4

De belasting is verschuldigd door elke vervoerde persoon of in voorkomend geval door de persoon die voor hem of haar burgerlijk verantwoordelijk is.
De belasting is verschuldigd vanaf het ogenblik dat de vervoerde persoon zijn eindbestemming heeft bereikt.

Artikel 5

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 6

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de afgifte van het aanslagbiljet.

Artikel 7

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze kohierbelasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 8

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 9

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 3 april 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 07-04-2014