vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Belasting op tweede verblijven

Het aangifteformulier is beschikbaar via het digitaal loket of door hier te klikken.

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende de belasting op de tweede verblijven;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Aangezien de personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente niet worden belast via de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting;
Aangezien de personen die niet ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente maar er toch verblijven eveneens gebruik maken of kunnen maken van de gemeentelijke infrastructuur en dienstverlening;
Aangezien het wenselijk is om een differentiatie te voorzien in de aanslagvoeten, meer bepaald een lage aanslagvoet voor de meer bescheiden tweede verblijven;
Na bespreking;
BESLIST : met 15 stemmen akkoord, en 5 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx en H. Kunert - Open VLD)

Artikel 1

Er wordt een jaarlijkse gemeentebelasting gevestigd op de tweede verblijven.

Artikel 2

Als tweede verblijf wordt beschouwd elke constructie met woon- of verblijfsgelegenheid waarvoor niemand is ingeschreven in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister voor het hoofdverblijf.
Het kan hierbij gaan om landhuizen, bungalows, appartementen, weekendhuisjes, optrekjes en alle andere vaste woongelegenheden, daarbij inbegrepen de met chalets gelijkgestelde caravans, die al of niet ingeschreven zijn in de kadastrale legger.

Artikel 3

De belasting valt ten laste van diegene die op het adres van het tweede verblijf niet in de bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven voor het hoofdverblijf en, het als eigenaar, als huurder of als gebruiker, een tweede verblijf betrekt of kan betrekken.
De belasting is verschuldigd door diegene die het verblijf betrekt of kan betrekken op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 4

De belasting wordt per tweede verblijf vastgesteld op :

  • 250 euro voor de chalets en stacaravans
  • 1000 euro voor alle andere tweede verblijven

Artikel 5

Vallen niet onder de toepassing van de belasting :

  • het lokaal uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van een beroepsactiviteit
  • de tenten, verplaatsbare caravans, woonaanhangwagens en motorhomes

Artikel 6

De belastingplichtige moet jaarlijks aangifte doen van het tweede verblijf door middel van een aangifteformulier dat hij ontvangt van het gemeentebestuur en dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, vóór de erop vermelde vervaldatum moet worden teruggestuurd.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden uiterlijk op 31 maart van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Artikel 7

Bij gebreke van een aangifte of bij onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige kan de belastingplichtige ambtshalve worden belast.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op basis van de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt.
Vooraleer over te gaan tot de ambtshalve vaststelling van de belasting, betekent het college van burgemeester en schepenen aan de belastingplichtige, per aangetekend schrijven, de motieven om gebruik te maken van deze procedure, de elementen waarop de aanslag is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van deze elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig dagen volgend op de datum van verzending van de betekening om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 8

De overeenkomstig artikel 7 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met een bedrag gelijk aan de verschuldigde belasting.
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Artikel 9

De belasting en de eventuele verhoging wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 10

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na toezending van het aanslagbiljet.

Artikel 11

De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 12

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 13

Het besluit van de gemeenteraad van 2 januari 2007 betreffende de belasting op de tweede verblijven wordt opgeheven vanaf 1 januari 2014.

Artikel 14

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014 en blijft geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 15

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 13 februari 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 22-10-2015