vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Belasting op het opruimen van sluikstorten

Artikel 1

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op het weghalen door het gemeentebestuur van sluikgestorte afvalstoffen bedoeld in artikel 12 van het op 20 april 1994 gewijzigd decreet betreffende het beheer van afvalstoffen.

Onder sluikstorten dient te worden verstaan het achterlaten van de voormelde afvalstoffen :

 • op niet-reglementaire plaatsen en /of
 • op niet-reglementaire tijdstippen en/of
 • in niet-reglementaire recipiënten

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon die de afvalstoffen achtergelaten heeft. Desgevallend is diegene die daartoe opdracht of toelating gaf en/of de eigenaar van de afvalstoffen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Artikel 3

De belasting bestaat uit de volgende onderdelen en wordt als volgt bepaald :

 • Belasting op het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen :
  • administratiekosten : 25 EUR.
  • loonkosten werklieden tijdens het opruimen van de achtergelaten afvalstoffen : 25 EUR per uur per man.
  • forfaitaire verplaatsingskosten : 50 EUR.
  Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 125 EUR aangerekend.
 • Belasting op het afvoeren, de overslag, het verwerken en storten of verbranden van de achtergelaten afvalstoffen :
  • vervoerkosten naar de overslag-, stort- of verbrandingsinstallatie : 1,25 EUR per kilometer.
  • overslag-, verwerkings-, stort- of verbrandingskosten : 140 EUR per ton afvalstoffen.
  • loonkosten werklieden tijdens het afvoeren van de achtergelaten afvalstoffen : 25 EUR per uur per man.
  Voor dit onderdeel van de belasting wordt een minimum van 125 EUR aangerekend.

Artikel 4

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van Burgemeester en Schepenen.

Artikel 5

De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na toezending van het aanslagbiljet.

Artikel 6

De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving (geval van kohierbelasting) of binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van de inning van de belastingen (geval van contantbelasting).
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de indiening ervan.

Artikel 7

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 8

Dit reglement treedt in werking vanaf heden.

Artikel 9

Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 12 januari 2007)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013