vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belastingen - Belasting op ontgravingen

Artikel 1

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de ontgravingen van stoffelijke overblijfselen.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door degene die de machtiging tot ontgravingen vraagt.

Artikel 3

Geven geen aanleiding tot de toepassing van de belasting :

  1. de ontgravingen verricht in uitvoering van bestuurlijke of rechterlijke beslissingen
  2. de ontgravingen nodig voor het overbrengen van stoffelijke overschotten, begraven in concessie gegeven begraafplaats, van een oud naar een nieuw kerkhof
  3. de ontgravingen van voor het vaderland gestorven militairen en burgers
  4. De ontgravingen verricht in uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 11 mei 2006 houdende omzetting vervallen niet-geconcedeerde en vervallen (tijdelijk) geconcedeerde begravingen

Artikel 4

De belasting wordt vastgesteld op :

  1. 745 EUR voor elke ontgraving van een lichaam
  2. 375 EUR voor elke ontgraving van een urne

Artikel 5

De belasting moet contant worden betaald tegen afgifte van een ontvangstbewijs.
Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting ingekohierd en is ze onmiddellijk eisbaar.

Artikel 6

De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving (geval van kohierbelasting) of binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belastingen (geval van contantbelasting).
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de indiening ervan.

Artikel 7

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 8

Elk vorig belastingreglement betreffende hetzelfde onderwerp wordt opgeheven.

Artikel 9

Deze verordening wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 11 mei 2006)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 16-06-2015