vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater, berging en buffering op privédomein en op een bijkomende huisaansluiting op de openbare riolering

De gemeenteraad,
De Gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, dit overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 20 november 2008 houdende het vaststellen van het gemeentelijk reglement inzake afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering op privédomein;
Gelet op het Algemeen Waterverkoopreglement, gewijzigd bij besluit van de Vlaamse regering van 6 december 2013;
Overwegende dat bij nieuwbouw of ingrijpende verbouwing gescheiden aanleg van afval- en hemelwaterleiding tot aan de perceelsgrens wordt opgelegd in de stedenbouwkundige vergunning;
Overwegende dat afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen maatregelen voor hemel- en afvalwater omvatten;
Overwegende dat de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel met een optimale afkoppeling op woningniveau noodzakelijk is om in aanmerking te komen voor de maximale subsidies (premies) voor de uitvoering van rioleringswerken vanwege het Vlaamse Gewest;
Overwegende dat, indien de maximale afkoppeling niet voor elke woning gebeurt, hemelwater in de afvalwaterleiding terecht komt, wat kan zorgen voor overlast bij de naburige gebouwen waar de afkoppeling wel werd uitgevoerd;
Overwegende dat de afkoppeling van hemelwater van de openbare riolering een positieve invloed heeft op de efficiëntie en het rendement van rioolwaterzuiveringsinstallaties;
Overwegende dat de hemelwaterputten als bufferopvang kunnen dienen en zo de druk op het gemeentelijk rioleringsstelsel kunnen verkleinen, de overstorten minder frequent doen werken en het zuiveringsproces faciliteren;
Overwegende dat hemelwater maximaal van de openbare riolering moet worden afgekoppeld en in de mate van het mogelijke moet hergebruikt worden;
Overwegende dat door de aanleg van infiltratievoorzieningen een buffer- of bergingscapaciteit ontstaat waardoor er minder water moet worden afgevoerd, de afvoer bovendien vertraagd wordt en de grondwaterreserves worden aangevuld;
Overwegende dat een 2 DWA-stelsel enkel werkt als de optimale afkoppeling voor elke woning gebeurt; dat de DWA-leiding anders ook moet overgedimensioneerd worden;
Overwegende dat het wenselijk is om in de afkoppelingsprojecten voor bestaande woningen hemelwater optimaal af te koppelen volgens het ontwerpplan opgemaakt door de afkoppelingsdeskundige en goedgekeurd door de gemeente;
Overwegende dat de gemeente aldus voorziet in een deskundige begeleiding van de afkoppelingsprojecten door aanstelling en betaling van bovenvermelde afkoppelingsdeskundige die een ontwerpplan en een kostenraming opmaakt;
Overwegende dat de afkoppelingswerken worden uitgevoerd volgens het door de gemeente goedgekeurd ontwerpplan onder begeleiding van de afkoppelingsdeskundige;
Overwegende dat de werken voor de afkoppeling van afvalwater en hemelwater uitgevoerd worden in opdracht van de gemeente en ten laste van de gemeente door een geregistreerde en erkende aannemer onder toezicht van een aangestelde van de gemeente;
Overwegende dat bij de eigenaar die een akkoord geeft om de afkoppelingswerken op privédomein te laten uitvoeren in opdracht van de gemeente en ten laste van de gemeente door een geregistreerde en erkende aannemer een éénmalige retributie wordt geïnd door de drinkwatermaatschappij voor de realisatie van de huisaansluitingen op openbaar domein ten bedrage van € 1000,00 (excl 6% BTW) per aansluiting op een riool;
Overwegende dat indien de eigenaar geen akkoord geeft om de afkoppelingswerken op privédomein te laten uitvoeren in opdracht van de gemeente en ten laste van de gemeente door een geregistreerde en erkende aannemer en de afkoppelingswerken zelf uitvoert en aansluit, de eigenaar gebruik maakt van de openbare riolering, maar geen retributie betaald conform het gemeentelijk reglement inzake afkoppeling van hemel- en afvalwater, berging en buffering op privédomein;
Overwegende dat de gemeente een retributie heft op elke nieuwe huisaansluiting op de openbare riolering;
Overwegende dat eigenaars, die de afkoppelingswerken zelf uitvoeren en aansluiten op de openbare riolering mogelijk een bijkomende aansluiting op de openbare riolering verwezenlijken;
Overwegende dat het wenselijk is dat voor een bijkomende aansluiting op de openbare riolering een belasting wordt geheven, in verhouding tot de retributie voor een nieuwe huisaansluiting;
Overwegende dat de afkoppelingswerken de plaatsing van een hemelwaterput kunnen omvatten ten laste van de eigenaar;
Overwegende dat deze afkoppelingswerken in principe worden uitgevoerd tegelijkertijd met de werken aan de wegen; dat de werken gegroepeerd worden uitgevoerd; dat hierdoor een lagere prijs bekomen wordt;
Overwegende dat, indien de eigenaar de afkoppelingswerken op privédomein niet wenst te laten uitvoeren door de aannemer in opdracht van de gemeente; de afkoppelingswerken toch dienen uitgevoerd te worden door de eigenaar, uiterlijk binnen de zes maanden na uitvoering van de rioleringswerken; dat deze werken, inclusief de tweede en de eventuele daaropvolgende controles door een erkend keuringsmechanisme ten laste zijn van de eigenaar en op zijn initiatief moeten aangevraagd en uitgevoerd worden; Overwegende dat het dus wenselijk is om een belasting te heffen op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater in bovenvermelde projecten; dat deze belasting enkel wordt aangerekend indien door de betrokken eigenaar geen toelating wordt verleend om de werken voor de afkoppeling op privédomein te laten uitvoeren door een aannemer in opdracht van en ten laste van de gemeente;
Overwegende dat deze belasting zodoende in essentie tot doel heeft de afkoppeling te realiseren; dat deze belasting enkel een stimulerend effect heeft om de werken wel te laten uitvoeren door een aannemer in opdracht van de gemeente en daarom voldoende hoog moet zijn; Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Na bespreking;
BESLIST: met 14 stemmen akkoord en 7 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert en A. de Buck van Overstraeten - Open Vld, C. Daniëls - Groen)

Artikel 1: Definities

 • Afvalwater: water met afvalstoffen en/of verontreinigingen waarvan de houder zich ontdoet of moet ontdoen.
 • Hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater.
 • Gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd voor hemelwater.
 • Semi-gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel bestemd is voor de afvoer van hemelwater waarvan deze laatste in hoofdzaak beperkt is tot het hemelwater van de wegverharding en de huisaansluitingen die reeds gescheiden kunnen aanvoeren. De overige bestaande huisaansluitingen voeren nog gemengd aan op de leiding van afvalwater.
 • DWA(-leiding): droogweerafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend afvalwater zonder hemelwater.
 • 2 DWA: leiding gedimensioneerd om 2 keer het verwachte afvalwaterdebiet per dag af te voeren (2 keer omdat het afvalwater niet evenredig over 24 uur verdeeld wordt in de praktijk. Er is niet in capaciteit voorzien voor bijkomend hemelwater).
 • RWA(-leiding): regenwaterafvoer(leiding): leiding voor uitsluitend hemelwater.
 • Afkoppelingsdeskundige: wordt door de gemeente aangesteld. Informeert de bewoners, maakt het afkoppelingsplan, de kostenraming, volgt de uitvoering van de afkoppelingswerken op en controleert de facturen.
 • Bestaande gebouwen: gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd met of zonder de verplichting van het afvalwater en het hemelwater gescheiden af te voeren.
 • Hemelwaterput: reservoir voor het opvangen en stockeren van hemelwater.
 • Optimale afkoppeling: bij open en halfopen bebouwing dient alle hemelwater gescheiden van afvalwater afgevoerd te worden. Bij gesloten bebouwing dient het hemelwater gescheiden van het afvalwater afgevoerd te worden, behalve indien hiervoor leidingen door of onder de woning dienen aangelegd te worden.

Artikel 2: Belastbaar feit

Vanaf 1 januari 2016 en voor een termijn eindigend op 31 december 2019 wordt een belasting gevestigd op het niet optimaal afkoppelen van hemelwater bij bestaande woningen in door de gemeente vastgestelde afkoppelingsprojecten waarvan de voorlopige oplevering plaats vindt na 1 januari 2016.
Onder afkoppelingsprojecten wordt verstaan de aanleg van een optimaal gescheiden rioleringsstelsel in de openbare weg volgens het gemeentelijk reglement betreffende afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering op privédomein, vastgesteld door de gemeenteraad van 20 november 2008.

Artikel 3: Belastingplichtige

De belasting is verschuldigd door de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die eigenaar van het af te koppelen gebouw is op het moment van de voorlopige oplevering van het rioleringsproject én die geen toelating verleende om de werken voor de afkoppeling op privédomein te laten uitvoeren door een aannemer in opdracht van de gemeente of die binnen een termijn van 6 maanden na de datum van de voorlopige oplevering van de rioleringswerken, het hemelwater niet zelf optimaal heeft afgekoppeld. Na de datum van de voorlopige oplevering staat de eigenaar zelf in voor het uitvoeren van de afkoppelingswerken op privédomein en kan er door de eigenaar geen gebruik meer gemaakt worden van de mogelijkheid om de werken te laten uitvoeren door een aannemer in opdracht van de gemeente.
Ingeval er recht van opstal, erfpacht of vruchtgebruik bestaat, is de belasting verschuldigd door de houder van dat zakelijk recht van opstal, van erfpacht of van vruchtgebruik.
Ingeval van mede-eigendom zijn de mede-eigenaars hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld. Ingeval er meerdere andere houders zijn van het zakelijk recht zijn deze eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de totale belastingschuld.
Bij overdracht van een zakelijk recht van het goed moet de overdrager van het zakelijk recht de verkrijger ervan in kennis stellen in de overeenkomst die de overdracht vaststelt dat het goed opgenomen is in een goedgekeurd afkoppelingsproject en de gemeentelijke reglementen inzake 'afkoppeling van regen- en afvalwater, berging en buffering op privé-domein' en 'belastingreglement op het niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater, berging en buffering op privédomein en op een bijkomende huisaansluiting op de openbare riolering' van toepassing zijn op het goed. Bij ontstentenis van deze kennisgeving wordt de overdrager van een zakelijk recht, als belastingschuldige beschouwd.
Het college van burgemeester en schepenen dient schriftelijk op de hoogte gebracht te worden van de uitgevoerde afkoppelingswerken op privé-domein. De eerste controle van de afkoppelingswerken gebeurt door een door de gemeente gemachtigde instantie, ten laste van de gemeente. Vanaf een tweede controle van de afkoppelingswerken zijn de controles ten laste van de eigenaar of de houder van het zakelijk recht en dienen deze op eigen initiatief aangevraagd en uitgevoerd te worden. De afkoppelingswerken worden slechts aanvaard na een gunstige controle door een erkend controlemechanisme , conform het Algemeen Waterverkoopreglement.

Artikel 4: belasting op het niet optimaal afkoppelen van hemel- en afvalwater, berging en buffering op privédomein

De belasting wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van 100 euro per maand verschuldigd vanaf het einde van de zevende maand na de datum van de voorlopige oplevering van het afkoppelingsproject ter hoogte van de bestaande woning, indien het hemel- en afvalwater bij de bestaande woning niet optimaal werd afgekoppeld.
In het geval er bij de eerste controle blijkt dat de afkoppeling optimaal is gebeurd eindigt de belastbare periode op de dag van aangifte van afkoppeling. In het geval er pas bij een latere controle blijkt dat de afkoppeling optimaal is gebeurd eindigt de belastbare periode op de dag van het schriftelijk overmaken van het gunstig keuringsverslag door een erkend controlemechanisme, conform het Algemeen Waterverkoopreglement, aan het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 5: Belasting op een bijkomende huisaansluiting op de openbare riolering

De eigenaar of de houder van het zakelijk recht die na de datum van de voorlopige oplevering zelf instaat voor het uitvoeren van de afkoppelingswerken op privédomein en een bijkomende huisaansluiting op de openbare riolering realiseert, is eveneens een belasting verschuldigd van 1060 euro per bijkomende huisaansluiting.

Artikel 6: Vrijstelling

Eigenaars of houders van het zakelijk recht van gebouwen waarvoor de optimale afkoppeling technisch-economisch niet haalbaar is, worden vrijgesteld van deze belasting. De haalbaarheid van de optimale afkoppeling wordt bepaald door de afkoppelingsdeskundige, rekening houdend met de wettelijke bepalingen inzake aansluitingsplicht. In geval van onenigheid over deze beslissing zal een voor beide partijen aanvaardbare, onafhankelijke deskundige aangesteld worden die de definitieve beslissing zal nemen op kosten van de eigenaar.

Artikel 7: Wijze van inning en betaaltermijn

De belasting wordt ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na toezending van het aanslagbiljet.

Artikel 8: Bezwaarprocedure

De belastingschuldige kan tegen deze belasting een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
De indiening van het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 9: Verwijzing naar het W.I.B.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot en met 9bis, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 10: Bestuurlijk toezicht

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 21 april 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 26-04-2016