vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Openingsbelasting en jaarlijkse belasting op de nachtwinkels

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen,
Gelet op artikel 170, § 4 van de Grondwet,
Gelet op artikel 42, § 3 van het Gemeentedecreet van 15.07.2005,
Gelet op de wet van 10.11.2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening,
Gelet op het decreet van 30.05.2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelasting,
gewijzigd bij decreet van 28.05.2010 en gewijzigd bij decreet van 17.02.2012,
Overwegende dat de activiteiten van nachtwinkels fundamenteel verschillen van deze van een gewone kleinhandel. De openingsuren situeren zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden en er wordt ook een enigszins ander publiek aangetrokken. Deze situatie kan leiden tot grotere inspanningen van de gemeente onder andere wat betreft de inzet van de lokale politie voor de handhaving van de openbare rust en de verkeersveiligheid en van de gemeentediensten voor het instaan voor de openbare reinheid,
Overwegende dat het derhalve passend is een belasting op nachtwinkels vast te stellen als bijdrage in deze financiële last,
Gelet op de financiële toestand van de gemeente,
Na bespreking,
BESLIST: met 13 stemmen akkoord, 7 niet akkoord (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, W. Pulinx, J. Vandermosten, H. Kunert - Open VLD en C. Daniëls - Groen) en 1 onthouding (M. Fannes - Vlaams Belang)

Artikel 1
Er wordt vanaf het aanslagjaar 2013 tot en met het aanslagjaar 2019 een openingsbelasting en een jaarlijkse belasting geheven op de nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Kampenhout.

Artikel 2
Voor de toepassing van het reglement moet er onder nachtwinkels worden verstaan, elke winkel die in algemene voedingswaren en huishoudartikelen handelt en tussen 18.00 uur en 07.00 uur open is zoals bedoeld in de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverleningen en ongeacht of alle verplichtingen en beperkingen voortvloeiend uit die wet door de nachtwinkel gerespecteerd zijn.

Artikel 3
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.

Artikel 4
De openingsbelasting is een éénmalige belasting vastgesteld op 6000 euro en is verschuldigd bij elke opening van een nieuwe handelsactiviteit van een nachtwinkel. Elke wijziging van uitbating is gelijkgesteld met een nieuwe handelsactiviteit.
De jaarlijkse belasting is vastgesteld op 1500 euro per nachtwinkel.
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn ondeelbaar. Ze zijn verschuldigd voor het ganse aanslagjaar, welke ook de aanvang- of de stopzettingsdatum van de economische activiteit of wijziging van uitbating in het jaar is.
De jaarlijkse belasting gaat in vanaf het jaar volgend op het jaar van de inkohiering van de openingsbelasting of bij gebreke hiervan vanaf de inwerkingtreding van het huidig belastingreglement.
Er wordt geen enkele korting of teruggave van de belasting gedaan om welke reden ook.

Artikel 5
Nachtwinkels gelegen op het grondgebied van Kampenhout die hun activiteit startten vóór goedkeuring van dit reglement zijn vrijgesteld van de openingsbelasting.

Artikel 6
De openingsbelasting en de jaarlijkse belasting zijn verschuldigd door de uitbater van de nachtwinkel.

Artikel 7
De eigenaar en/of de uitbater van de nachtwinkel zijn ertoe gehouden voorafgaandelijk aan elke economische activiteit, hiervan aangifte te doen bij het gemeentebestuur. Ze zijn verplicht de nodige documenten en vergunningen voor te leggen op het eerste verzoek van het gemeentebestuur. Ze worden eraan gehouden de eventuele controle van hun verklaring mogelijk te maken.

Artikel 8
De belastingplichtige ontvangt vanwege het gemeentebestuur een aangifteformulier dat door hem behoorlijk ingevuld en ondertekend, voor de erin vermelde vervaldatum, moet worden teruggestuurd naar het gemeentebestuur.
De belastingplichtige die geen aangifteformulier heeft ontvangen, is gehouden, uiterlijk op 31 december van het aanslagjaar, aan het gemeentebestuur de voor de aanslag noodzakelijke gegevens ter beschikking te stellen.

Artikel 9
Elke wijziging of stopzetting van een economische activiteit dient onder de verantwoordelijkheid van de belastingplichtige onmiddellijk en per aangetekend schrijven te worden medegedeeld aan het gemeentebestuur.

Artikel 10
De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het college van burgemeester en schepenen.

Artikel 11
Bij gebrek aan aangifte binnen de in artikel 8 gestelde termijn, of in geval van onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aangifte vanwege de belastingplichtige wordt de belasting ambtshalve ingekohierd.
In geval van een ambtshalve aanslag wordt de belasting gevestigd op de gegevens waarover het gemeentebestuur geschikt.
Voor de belasting ambtshalve wordt gevestigd, brengt het college van burgemeester en schepenen de belastingplichtige met een aangetekende brief op de hoogte van de redenen waarom ze gebruik maakt van deze procedure, de elementen waarop de belasting is gebaseerd evenals de wijze van bepaling van die elementen en het bedrag van de belasting.
De belastingplichtige beschikt over een termijn van dertig kalenderdagen te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van die kennisgeving om zijn opmerkingen schriftelijk voor te dragen.

Artikel 12
De overeenkomstig artikel 11 ambtshalve ingekohierde belasting wordt verhoogd met 10% en 20 % al naargelang het een eerste, tweede (en volgende) overtreding betreft.
Het bedrag van deze verhoging wordt gelijktijdig en samen met de ambtshalve belasting ingekohierd.

Artikel 13
De belasting moet betaald worden binnen twee maanden na de verzendingsdatum van het aanslagbiljet.

Artikel 14
De belastingschuldige kan tegen deze belastingen een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaar moet schriftelijk worden ingediend, gemotiveerd en ondertekend zijn.
Het bezwaarschrift moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding verstuurd, binnen vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 15
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII, hoofdstukken 1, 3 ,4, 6 tot en met 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en artikel 126 tot en met 175 van het uitvoeringsbesluit van dat wetboek van toepassing voor zover ze niet specifiek de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 16
Dit besluit wordt aan de toezichthoudende overheid verzonden.


(gemeenteraad 24 januari 2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013