vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting op de lijk- en asbezorging niet-inwoner

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3;
Gelet op het decreet van 16 januari 2004 betreffende de begraafplaatsen en de lijkbezorging en latere wijzigingen;
Gelet op het gemeentelijk algemeen reglement op de begraafplaatsen van 20 oktober 2016;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de vaststelling belasting op lijkbezorging niet-inwoners;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met algemene stemmen.

Artikel 1

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd voor alle vormen van lijk- en asbezorging (begraving, asbewaring, asverstrooiing) op de gemeentelijke begraafplaatsen van de stoffelijke resten van personen die niet ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente en die niet als gelijkgestelden worden beschouwd.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon die de lijk- en asbezorging aanvraagt.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld als volgt : 400 euro per begraving, asbijzetting, asverstrooiing van de stoffelijke resten van een niet-inwoner.

Artikel 4

Worden als inwoners van de gemeente aanzien (= gelijkgestelde) :

  1. Diegenen die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente, ongeacht waar het overlijden zich heeft voorgedaan.
  2. De personen die de gemeente Kampenhout hebben verlaten om in een bejaardentehuis of een erkende assistentiewoning hun intrek te nemen of om bij hun verwanten tot en met de 2e graad te gaan inwonen om reden van ouderdom of ziekte en in totaal minstens 20 jaar waren ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente Kampenhout.
  3. De personen die de gemeente minder dan 2 jaar hebben verlaten na er gedurende ten minste 20 jaar ononderbroken te hebben gewoond.
  4. De personen die krachtens hun statuut zijn vrijgesteld van inschrijving in het bevolkings- of vreemdelingenregister maar die er hun werkelijke verblijfplaats hebben.

Artikel 5

De belasting moet contant betaald worden tegen afgifte van een betalingsbewijs. Bij gebrek van contante betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving hieromtrent.

Artikel 6

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan een bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen van de gemeente.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 7

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 8

Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de belasting op lijkbezorging niet-inwoners wordt opgeheven op 1 november 2016.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 november 2016 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 9

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 20 oktober 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 28-10-2016