vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, artikel 170, § 4;
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42 en artikel 43 § 2 15°;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, gewijzigd bij decreet van 28 mei 2010 en gewijzigd bij decreet van 17 februari 2012;
Gelet op het materialendecreet van 14 december 2011, artikel 10;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen van 1 juni 2012, hoofdstuk 5;
Gelet op het beleidsplan van de intercommunale Interza 2013-2019;
Gelet op het principe "de vervuiler betaalt";
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat door het pmd in de recyclageparken ook in te zamelen in blauwe zakken, de inzameling ervan logistiek veel efficiënter kan gebeuren en deze werkwijze is ook gangbaar in de omliggende intercommunales;
Overwegende dat het materialendecreet en het uitvoeringsbesluit Vlarema de gemeenten oplegt om voor de verschillende afvalfracties, waaronder restafval, gft en grof vuil maximaal de werkelijke kost door te rekenen;
Overwegende dat Vlarema de mogelijkheid creëert waarbij de gemeenten de inning van contantbelastingen kunnen overdragen aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband. Waar efficiëntiewinsten gerealiseerd kunnen worden, kan de inning worden overgedragen aan de intercommunale Interza;
Overwegende dat ernaar gestreefd wordt om de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen van de gemeenten die deel uitmaken van de intercommunale Interza zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen om sluikaanvoer te vermijden;
Overwegende dat het besluit van 17 december 2009 betreffende de contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen maar geldig is tot 31 december 2013;
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 19 januari 2016 betreffende hun akkoord om over te schakelen op de gecentraliseerde verkoop van uniforme afvalzakken door Interza;
Overwegende dat vanaf 1 januari 2017 in alle gemeenten die aangesloten zijn bij Interza uniforme afvalzakken zullen worden gebruikt met dien verstande dat er een overgangsperiode is, dat de oude afvalzakken tot 31 december 2018 geldig blijven;
Gelet dat ook de andere Interza-gemeenten overschakelen, zal de werking van Interza efficiënter worden en zullen de beheerskosten dalen;
De Open VLD fractie zal zich bij dit agendapunt onthouden omdat ze de oorspronkelijke belasting ook niet hebben goedgekeurd en willen consequent zijn in hun stemgedrag;
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;
Na bespreking;
BESLIST: met 13 stemmen akkoord en 6 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert en A. de Buck van Overstraeten - Open Vld)
Het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2013 betreffende de vaststelling contantbelasting op de inzameling, het hergebruik, de recyclage, de nuttige toepassing en de verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wordt gewijzigd, meer bepaald de hieronder vermelde artikels vijf en zes.

Artikel 1
Met ingang van 1 januari 2014 wordt een contantbelasting gevestigd op de volgende ingezamelde fracties van huishoudelijke oorsprong:
 1. Huis-aan-huisinzameling :
  1. verwijdering van restafval en grof vuil
  2. recyclage van plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)
  3. recyclage van gft-afval
 2. Brengmethode (recyclagepark)
  1. inzameling en verwijdering van grofvuil (brandbaar en niet brandbaar)
  2. inzameling en recyclage van bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval
  3. inzameling en recyclage van gebonden asbesthoudend afval
Artikel 2
Het bedrag van de contantbelasting wordt voor de huis-aan-huisinzameling als volgt vastgesteld:
 1. restafval
  1 euro per 30 liter zak
  2 euro per 60 liter zak
  32 euro per lediging van 1100 liter container
 2. grof vuil
  6 euro per stuk
  24 euro per laadbak van 2 m³
 3. plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (pmd) 0,125 euro per 60 liter zak
  De verplichting tot aanlevering in de blauwe pmd-zak geldt eveneens bij aanvoer op het recyclagepark.
 4. gft-afval (gebruiksrecht per jaar via gft-sticker)
  container van 140 liter 30 euro
  container van 240 liter 40 euro
Artikel 3
Het bedrag van de contantbelasting voor aanvoer van afval op het recylagepark is afhankelijk van het type voertuig en het soort afval.
Voertuigen worden al naargelang de afmetingen van de gebruikte laadruimte ingedeeld in drie categorieën.
 • categorie 1 : lengte laadruimte tot 1,5 meter
 • categorie 2 : lengte laadruimte tussen 1,5 meter en 2 meter
 • categorie 3 : lengte laadruimte tussen 2 meter en 2,5 meter
FRACTIE CONTANTBELASTING
a) grof vuil (brandbaar en niet brandbaar)
categorie 1 5 euro
categorie 2 25 euro
categorie 3 50 euro
In afwijking van bovenstaande tarieven kan grof vuil wanneer het wordt aangevoerd in categorie 2 en categorie 3 ook per stuk worden afgerekend aan 5 euro per onderscheiden stuk.
b) recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval en houtafval
categorie 1 0 euro
categorie 2 5 euro
categorie 3 10 euro
c) gebonden asbesthoudend afval
categorie 1 5 euro
categorie 2 25 euro
categorie 3 50 euro

Artikel 4
§ 1. De contantbelastingen vermeld in de artikels 2a, 2b, 2c en 2d zijn verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening inzake de huis-aan-huis inzameling van restafval, grof vuil, pmd en gft.
§ 2. De contantbelastingen vermeld in artikels 3a, 3b en 3c zijn verschuldigd door eenieder die gebruik maakt van de gemeentelijke dienstverlening op het recyclagepark inzake het inzamelen van grof vuil, recycleerbaar bouw- en sloopafval, groenafval, houtafval en gebonden asbesthoudend afval.

Artikel 5
§ 1. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven zakken (tot 31 december 2018 de Interza-zak met gemeentelijk opschrift of vanaf 1 januari 2017 de uniforme afvalzak met Interza-logo die door Interza conform dit reglement bij de verdeelpunten wordt aangeboden) zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop ervan op de door de gemeente vastgestelde plaatsen.
De personen die gebruik maken van de 1100 liter containers zijn de contantbelasting verschuldigd bij aanvang van het kalenderjaar waarop de dienstverlening betrekking heeft.
§ 2. De personen die gebruik maken van de door de gemeente voorgeschreven containers voor gft-afval zijn de contantbelasting verschuldigd bij de aankoop van de door de gemeente voorgeschreven stickers op de door de gemeente vastgestelde plaatsen. Men is verplicht zijn adres aan te brengen op de gft-sticker.
§ 3. De personen die voor de aanbreng van afvalstoffen gebruik maken van het gemeentelijk recyclagepark zijn de in artikel 3 vermelde contantbelasting verschuldigd.
De betaling kan gebeuren aan de hand van een door de gemeente op vastgestelde plaatsen verkochte reyclageparkkaart, hetzij met betaalkaart aan de automaat opgesteld aan het recyclagepark.
§ 4. In afwijking van artikel 4 § 7 krijgt ieder gezin per kalenderjaar een eenmalige vrijstelling van maximum 25 euro bij aanvoer van gebonden asbesthoudend afval.

Artikel 6
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de contantbelasting voor het gebruik van 1100 liter containers voor restafval (artikel 2a), voor de huis-aan-huis inzameling van grof vuil (artikel 2b) en voor de aanvoer van afval naar het recyclagepark (artikel 3) te innen met ingang van 1 januari 2014.
Het intergemeentelijk samenwerkingsverband Interza wordt gemachtigd om de contantbelasting voor het gebruik van de zakken voor restafval en pmd te innen met ingang vanaf 1 januari 2017. De inkomsten van de contantbelasting voor restafval wordt doorgestort aan de gemeenten op basis van de opgehaalde gewichten per gemeente.

Artikel 7
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze contantbelasting bij het college van burgemeester en schepenen. Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 8
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving hieromtrent.

Artikel 9
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 10
Dit besluit is geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.

Artikel 11
Dit besluit wordt voor goedkeuring overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Dit besluit wordt ook overgemaakt aan OVAM.


(gemeenteraad 20 oktober 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 28-10-2016