vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zaterdag 21-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen

Artikel 1

Er wordt ten behoeve van de gemeente een gemeentebelasting gevestigd op de aanvragen tot of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen, waarvan de lijst en de indeling het voorwerp uitmaken van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van het Vlaams Reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I).

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de exploitant van de inrichting die gehouden is tot het indienen van de aanvraag tot of het melden van het exploiteren of veranderen ervan.

Artikel 3

De belasting wordt vastgesteld als volgt :

  • voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in klasse 1 op 1250 EUR per inrichting.
  • voor de inrichtingen door het VLAREM I gerangschikt in klasse 2 op 250 EUR per inrichting

Artikel 4

Zijn van de belasting vrijgesteld, de inrichtingen die :

  • geëxploiteerd worden door beschutte werkplaatsen
  • geëxploiteerd worden door scholen en andere openbare instellingen
  • die na hun inbedrijfstelling vergunningsplichtig worden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.
    (Vereenvoudigde aanvragen volgens art. 38 van VLAREM I)
  • die in artikel 1,8° van het VLAREM I als tijdelijke inrichtingen worden weergegeven

Artikel 5

Wat de inrichtingen betreft door het VLAREM I gerangschikt in klasse 1 wordt de belasting ingevorderd bij wege van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar wordt verklaard door het College van Burgemeester en Schepenen.
De overige aanvragen moeten worden betaald door overschrijving op rekeningnummer : 091-0001574-51 van het gemeentebestuur van Kampenhout, bij het indienen van het dossier met de mededeling "gemeentelijke dossiertaks klasse 2".

Artikel 6

De kohierbelasting waarvan sprake in artikel 5 moet betaald worden binnen twee maanden na de toezending van het aanslagbiljet.

Artikel 7

De belastingplichtige kan een bezwaar tegen deze belasting indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente. Het bezwaar moet worden gemotiveerd en op straffe van nietigheid schriftelijk worden ingediend.
Het moet, op straffe van verval, worden ingediend binnen een termijn van zes maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet waarop de bezwaartermijn vermeld staat of van de kennisgeving (geval van kohierbelasting) of binnen een termijn van zes maanden vanaf de datum van de inning van de belastingen (geval van contantbelasting).
Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstbewijs afgegeven, binnen acht dagen na de indiening ervan.

Artikel 8

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de wet van 24.12.1996, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1 (algemene bepalingen), 3 (onderzoek en controle), 4 (bewijsmiddelen van de administratie), 7 tot 10 (rechtsmiddelen; invordering van de belasting waaronder de nalatigheids- en moratoriuminteresten; rechten en voorechten van de schatkist; strafbepalingen) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek (betreft o.m. de verjaring en de vervolgingen) van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 9

Dit reglement treedt in werking vanaf heden.

Artikel 10

Deze beslissing wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 2 januari 2007)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2013