vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Exploitatie van taxidiensten

De Gemeenteraad, Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald art. 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42 § 3;
Gelet op decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het decreet van 21 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals gewijzigd bij decreten van 13 februari 2004, 30 april 2004, 7 juli 2007 en 8 mei 2009;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 17 december 2009 betreffende de belasting op de exploitatie van taxidiensten dat geldig is tot en met 31 december 2013;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat het gemeentebestuur de nodige vergunningen moet afleveren;
Na bespreking;
BESLIST: met 19 stemmen akkoord en 1 onthouding (M. Fannes - Vlaams Belang)

Artikel 1
Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de vergunning of de hernieuwing van de vergunning bestemd voor het exploiteren van een taxidienst.
De belasting is verschuldigd aan de gemeente die de vergunning of de hernieuwing van de vergunning uitreikt, dit is de gemeente waar de exploitatiezetel van de taxidienst is gevestigd.

Artikel 2
De belasting is verschuldigd door elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst.

Artikel 3
De belasting wordt vastgesteld op

  • 250 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig wanneer de exploitant geen gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg.
  • 450 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig wanneer de exploitant gebruik maakt van standplaatsen op de openbare weg.

Dit bedrag wordt aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door het indexcijfer van de maand december van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van de maand december 2000.

Artikel 4
Een bijkomende belasting wordt vastgesteld op :

  • 75 euro per jaar en per in de akte van de vergunning vermeld voertuig ten laste van de exploitanten van taxidiensten zonder standplaats op de openbare weg maar waarvan de voertuigen voorzien zijn van radiotelefonie.

Artikel 5
De belasting is verschuldigd voor het hele jaar onafhankelijk van het moment waarop de vergunning afgegeven werd. Ze zijn jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar ten laste van de houder van de vergunning vermeld op 1 januari van het kalenderjaar of op het moment van de afgifte van de vergunning.

Artikel 6
De vermindering van het aantal voertuigen of de opschorting van de exploitatie met één of meer voertuigen geeft geen aanleiding tot een belastingteruggave.
Dit geldt eveneens voor de opschorting of de intrekking van een vergunning of het buiten werking stellen van één of meer voertuigen voor welke reden dan ook.
Het indienen van een klacht heft de invorderbaarheid van de belasting niet op.

Artikel 7
De belasting moet contant worden betaald bij de aflevering van de vergunning tegen afgifte van een betalingsbewijs.

Artikel 8
De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 9
Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving hieromtrent.

Artikel 10
Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (Vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit Wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 11
Dit besluit is geldig van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2019.

Artikel 9
Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 14.11.2013)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 02-01-2014