vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
zondag 22-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Afgifte van administratieve stukken

Actuele prijslijst dienst burgerzaken
(rekening houdend met aanpassingen door federale overheidsdiensten)

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, volgens de voorschriften van de wet en in openbare zitting bijeen;
Gelet op de grondwet, meer bepaald art. 170 § 4;
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald art. 42 § 3;
Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen, zoals gewijzigd bij decreten van 28 mei 2010 en 17 februari 2012;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 april 2013 betreffende de belasting op de afgifte van administratieve stukken;
Gelet op het schrijven van 15 maart 2013 van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking betreffende de verblijfstitels voor de onderdanen van derde landen en de paspoorten die biometrisch worden - voorstel van de federale samenwerking;
Gelet op het schrijven van 26 november 2013 van de FOD Binnenlandse Zaken betreffende de toepassing van een indexering op 1 januari 2014 voor de elektronische identiteitskaarten en de elektronische identiteitsdocumenten;
Gelet op het schrijven van 26 november 2013 van de FOD Mobiliteit en Vervoer betreffende de retributie voor het afleveren van een internationaal rijbewijs;
Gelet op de financiële toestand van de gemeente;
Overwegende dat de FOD Binnenlandse Zaken de tarieven voor de elektronische identiteitskaarten en elektronische identiteitsdocumenten op 1 januari 2014 heeft geïndexeerd en het daarom wenselijk is de gemeentebelasting aan te passen om afgeronde bedragen te bekomen wat een snellere afhandeling mogelijk maakt;
Overwegende dat de biometrische reispassen in Kampenhout worden ingevoerd vanaf 2 april 2014;
Overwegende dat het afleveren van allerlei administratieve stukken voor de gemeente lasten met zich meebrengt en dat het aangewezen is een billijke belasting te heffen;
Na bespreking;
BESLIST: met 18 stemmen akkoord en 1 onthouding (M. Fannes - Vlaams belang)

Artikel 1

Er wordt voor een termijn eindigend op 31 december 2019 een gemeentebelasting gevestigd op de afgifte door het gemeentebestuur van administratieve stukken.

Artikel 2

De belasting is verschuldigd door de persoon of instelling aan wie het stuk door het gemeentebestuur op aanvraag of ambtshalve wordt uitgereikt.

Artikel 3

De belasting wordt als volgt vastgesteld :

3.1 Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (kids-ID)

  Gemeentebelasting Prijs FOD
Normale procedure 0,90 euro 6,10 euro
Spoedprocedure 5,20 euro 109,80 euro
"Super" spoedprocedure 5,80 euro 174,20 euro

3.2 Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID)

  Gemeentebelasting Prijs FOD
Normale procedure 4,80 euro 15,20 euro
Spoedprocedure 23,10 euro 116,90 euro
"Super" spoedprocedure 33,70 euro 181,30 euro

3.3 Documenten voor vreemdelingen

  Gemeentebelasting Prijs FOD
Attest immatriculatie A & B 4,80 euro 0,80 euro
De verlenging van het bovenvermeld document is gratis.
Het identiteitsbewijs voor kinderen van vreemde nationaliteit onder de 12 jaar Normale procedure 0,90 euro 0 euro

3.4 Elektronische identiteitskaarten voor vreemdelingen

  Gemeentebelasting Prijs FOD
Normale procedure 4,80 euro 15,20 euro
Spoedprocedure 23,10 euro 116,90 euro
"Super" spoedprocedure 33,70 euro 181,30 euro

De formulierkosten van de bovenvermelde documenten worden vastgesteld door de FOD Binnenlandse Zaken en zijn geldig op heden en kunnen door hen worden aangepast.
Indien de som van prijs FOD en de gemeentebelasting aanleiding geeft tot een bedrag met decimalen zal dit bedrag wordenafgerond*.

3.5 Rijbewijzen

  Gemeentebelasting Prijs FOD
1ste exemplaar 5 euro 20 euro
Rijbewijsernieuwing 5 euro 20 euro
1ste voorlopig rijbewijs 5 euro 20 euro
Rijbewijsernieuwing voorlopig rijbewijs 5 euro 20 euro
Internationaal rijbewijs 9 euro 16 euro

De formulierkosten van de rijbewijzen worden vastgesteld door de FOD Mobiliteit en Vervoer en zijn geldig op heden en kunnen door hen worden aangepast.
Indien de som van prijs FOD en de gemeentebelasting aanleiding geeft tot een bedrag met decimalen zal dit bedrag worden afgerond*.

3.6 Reispassen

  Gemeentebelasting Consulaire rechten Prijs FOD
Gewone procedure 19 euro 30 euro voor 5 jaar 41 euro
Spoedprocedure 20 euro 30 euro voor 5 jaar 210 euro
Personen jonger dan 18 jaar betalen geen consulaire rechten.

De consulaire rechten en het maakloon van de reispassen zijn ten voordele van de FOD Buitenlandse Zaken en zijn geldig op heden en kunnen door hen worden aangepast.
Indien de som van prijs FOD en de gemeentebelasting aanleiding geeft tot een bedrag met decimalen zal dit bedrag worden afgerond*.

3.7 Trouwboekje : 25 euro

3.8 Aanmaningskosten (voor aanslagbiljetten) voor aangetekende zendingen zijn ten laste van de belastingschuldige. De kostprijs die wordt doorgerekend is de frankeerkost.

*De bedragen zullen worden afgerond tot gehele getallen.
Indien bij het af te ronden bedrag, het cijfer direct na de komma een 0, 1, 2, 3 of 4 is, wordt er naar beneden afgerond.
Indien bij het af te ronden bedrag, het cijfer direct na de komma een 5, 6, 7, 8 of 9 is, wordt er naar boven afgerond.

Artikel 4

Zijn van de belasting vrijgesteld :

  • de stukken die krachtens een wet, een decreet, een koninklijk besluit of een andere overheidsverordening kosteloos door het gemeentebestuur dienen te worden afgegeven.
  • afgifte van allerlei andere getuigschriften, uittreksels, legalisaties, vergunningen enz... die ambtshalve of op verzoek worden uitgereikt.

Artikel 5

De belasting wordt contant betaald op het ogenblik van de afgifte van het belastbaar stuk. Het bewijs van betaling blijkt uit de afgifte van een kasticket.
De aan de belasting onderworpen personen of instellingen die een verzoek tot het bekomen van één of ander stuk indienen moeten op het ogenblik van hun aanvraag het bedrag van de belasting, vermeerderd met de eventuele verzendingskosten, in bewaring geven indien dit document niet op moment van aanvraag kan uitgereikt worden.
Het in bewaring gegeven bedrag zal van ambtswege als een verworven contante betaling worden geboekt op het ogenblik van afgifte van het belastbaar document.

Artikel 6

Wanneer de gevraagde stukken met de post worden verstuurd worden de verzendingskosten aan de belasting toegevoegd. Die kosten dienen, overeenkomstig artikel 5, bij de aanvraag te worden betaald.
Wanneer de gevraagde stukken, die niet onderworpen zijn aan de gemeentebelasting, met de post worden verstuurd zijn deze stukken ook vrijgesteld van de verzendingskosten.

Artikel 7

Bij gebreke van contante betaling, wordt de belasting van ambtswege ingekohierd en wordt de belasting een kohierbelasting.

Artikel 8

De belastingschuldige of zijn vertegenwoordiger kan bezwaar indienen tegen deze belasting bij het college van burgemeester en schepenen.
Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend, ondertekend en gemotiveerd zijn.
De indiening moet, op straffe van verval, gebeuren binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de datum van de contante inning. Van het bezwaarschrift wordt een ontvangstmelding afgegeven binnen de vijftien kalenderdagen na de indiening ervan.

Artikel 9

Bij ontstentenis van betaling wordt de belasting een kohierbelasting en volgt de regelgeving hieromtrent.

Artikel 10

Het besluit van de gemeenteraad van 18 april 2013 betreffende de belasting op de afgifte van administratieve stukken wordt opgeheven vanaf heden.

Artikel 11

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008, zijn de bepalingen van titel VII (vestiging en invordering van de belastingen), hoofdstukken 1, 3, 4, 6 tot 9bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de artikelen 126 tot 175 van het uitvoeringsbesluit van dit wetboek van toepassing voor zover zij met name niet de belastingen op de inkomsten betreffen.

Artikel 12

Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 3 april 2014)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 21-12-2017