vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Belastingen & opcentiemen, retributies, tarieven, toelagen,...

Belasting - Aanvullende belasting op de personenbelasting

De gemeenteraad,
Bijeengeroepen en vergaderd in voldoende aantal, overeenkomstig de voorschriften van de wet en in openbare zitting.
Gelet op de grondwet, meer bepaald artikel 170 § 4
Gelet op het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, meer bepaald de artikels van 465 tot en met 470bis
Gelet op het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 42 § 3
Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 22 november 2016 betreffende de verlaging van de aanslagvoet
Gelet op de financiële toestand van de gemeente
; Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen
; Na bespreking
BESLIST: met 13 stemmen en 6 onthoudingen (G. De Vroe, G. Smetsers, H. Vanhove, J. Vandermosten, H. Kunert en A. de Buck van Overstraeten - Open Vld).

Artikel 1
Er wordt voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019 een aanvullende belasting gevestigd ten laste van de rijksinwoners die belastbaar zijn in de gemeente op 1 januari van het aanslagjaar.

Artikel 2
De belasting wordt vastgesteld op 7 % van de overeenkomstig artikel 466 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 berekende grondslag voor hetzelfde aanslagjaar. Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belastingplichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

Artikel 3
De vestiging en de inning van de gemeentelijke belasting zullen door het toedoen van het bestuur der directe belastingen geschieden, overeenkomstig de bepaling vervat in de artikelen 466 e.v. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

Artikel 4
Het gemeenteraadsbesluit van 17 december 2013 betreffende de vaststelling van de aanvullende belasting op de personenbelasting wordt opgeheven op 1 januari 2017.
Dit besluit treedt in werking vanaf 1 januari 2017 en is geldig tot en met 31 december 2019.

Artikel 5
Dit besluit wordt voor goedkeuring aan de toezichthoudende overheid overgemaakt.


(gemeenteraad 15 december 2016)

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 14-03-2017