vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
maandag 23-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Digitaal loket : milieu

Subsidiereglement voor de bouw van een kleinschalige waterzuivering aan een particuliere woning

Artikel 1
De gemeente Kampenhout verleent een toelage van:

  • bij de aanleg van een hemelwaterput in combinatie met nieuwbouw en vernieuwbouw : 0,03 EUR per liter verplichte waterinhoud zoals vermeld in de stedenbouwkundige vergunning,
  • bij de aanleg van een infiltratievoorziening in combinatie met nieuwbouw en vernieuwbouw : 0,03 EUR per liter verplichte waterinhoud zoals vermeld in de stedenbouwkundige vergunning,
  • bij de aanleg van een hemelwaterput in of langs bestaande woongelegenheden : 0,05 EUR per liter verplichte waterinhoud zoals bij nieuwbouw,
  • bij aanleg van een infiltratievoorziening in of langs bestaande woongelegenheden 0,05 EUR per liter verplichte waterinhoud zoals bij nieuwbouw
  • voor de bouw van een kleinschalige waterzuivering : 50% van de bewezen kosten maar beperkt tot maximum 495 EUR.

Artikel 2
Deze toelage wordt toegekend per particuliere wooneenheid op het grondgebied van Kampenhout en wordt uitbetaald aan de bouwheer of eigenaar.
De eigenaar of bouwheer staat controle toe op de uitgevoerde werken aan de daartoe door het College van Burgemeester en Schepenen aangestelde personen.

Artikel 3
De betaling van de toelage dient aangevraagd te worden door middel van een door de gemeentelijke diensten ter beschikking gesteld aanvraagformulier (zie bijlage). Dit aanvraagformulier dient binnengebracht te worden bij de gemeentelijke milieudienst van zodra de installatie operationeel is.

Artikel 4
De aanvraag kan slechts uitbetaald worden wanneer na controle blijkt dat de aanvrager voldoet aan :

  • de bepalingen van de gemeentelijke ordening voor lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen,
  • de bepalingen zoals deze werden uitgeschreven in de toelichting bij het aanvraagformulier voor hemelwaterputten (zie bijlage),
en na voorlegging van :
  • of de originele factuur met vermelding van de noodzakelijke informatie voor controle (hemelwaterput, infiltratievoorziening, waterzuiveringsinstallatie, inhoud ...)
  • of de originele verklaring op erewoord van de aannemer der werken, met vermelding van de noodzakelijke informatie voor controle (hemelwaterput, infiltratievoorziening, waterzuiveringsinstallatie, inhoud ...),
  • of de originele verklaring op erewoord van de eigenaar-uitvoerder der werken, met vermelding van de noodzakelijke informatie voor controle (hemelwaterput, infiltratievoorziening, waterzuiveringsinstallatie, inhoud ...),

Artikel 5
Het verlenen van de tussenkomst is afhankelijk van het jaarlijks uittrekken van de nodige kredieten op de begroting.

Artikel 6
Het College van Burgemeester en Schepenen zal beslissen over de eventuele geschillen die zich bij toepassing van dit reglement zouden voordoen.

Artikel 7
Dit reglement is geldig voor de dienstjaren 2002 tot en met 2006.

Artikel 8
Deze beslissing wordt vermeld op de overzichtlijst die aan het provinciebestuur wordt overgemaakt.

[terug naar subsidie-aanvraag]

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 23-09-2010