vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 19-07-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Burgerzaken : overlijden

Peter- of meterschap van een grafmonument

Voorwaarden en modaliteiten

1 Doel

De gemeente Kampenhout wenst ter vrijwaring van het funerair erfgoed, de bestaande grafmonumenten op de Kampenhoutse begraafplaatsen, voor peter- of meterschap open te stellen met het oog op het restaureren /of in stand houden ervan.

2 Doelgroep en toepassingsgebied

 1. Eenieder (particulier, familie, vereniging, ... natuurlijke of rechtspersonen) kunnen een aanvraag indienen om het peter- of meterschap over een bepaald bestaand grafmonument te verwerven.
  Onder "bestaand grafmonument" wordt het volgende begrepen:
  Een grafmonument waarvan het gemeentebestuur na het verstrijken van de begravings- en/of concessietermijn en na geen grafbehoud te hebben toegestaan of na niet verlenging van de concessie door de nabestaanden, eigenaar is.
 2. Nabestaande(n) van de eerste en tweede graad van de overledene(n), die begraven ligt(gen) in het betrokken graf, kunnen geen aanvraag tot peter- of meterschap over het grafmonument indienen.
 3. Het college van Burgemeester en Schepenen beslist autonoom welke grafmonumenten in aanmerking komen voor peter- of meterschap.

3 Kostprijs

De verwerving van het peter- of meterschap van een bestaand grafmonument is gratis

4 Voorwaarden

 1. Het grafmonument is en blijft eigendom van de gemeente Kampenhout.
 2. De stoffelijke overschotten blijven onaangeroerd
 3. In het betrokken perceel worden geen nieuwe begravingen toegestaan.
 4. De aanvrager aanvaardt het grafmonument in de staat zoals het is en verbindt er zich toe om de instandhoudings- en restauratiewerken aan het grafmonument uit te voeren zonder de oorspronkelijke staat van het graf te wijzigen.
 5. De onderhoudsplicht van een in peter- of meterschap gegeven grafmonument berust bij de peter of meter. De bepalingen van het Algemeen Reglement op de Gemeentelijke Begraafplaatsen van 20 oktober 2016 m.b.t. Afdeling VI Onderhoud blijven integraal van toepassing.
 6. Indien er restauratie- of renovatiewerken gebeuren, dient voorafgaand aan de uitvoering ervan door de aanvrager een renovatie- of restauratiedossier ingediend te worden. Het dossier omvat minimaal:
  1. De renovatie- of restauratie aanpak en beschrijving van ervan.
  2. Foto's van het grafmonument waaruit duidelijk de noodzaak en de exacte plaats van de renovatie- of restauratiewerken kan afgeleid worden.
  3. De te gebruiken producten
  4. Technieken voor de verschillende materialen
  5. Eventueel aan te brengen wijzigingen (mits motivatie).
  6. Uitvoerder, tijdstip en termijn van de werken met dien verstande dat de werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer die relevante ervaring kan aantonen.
 7. De restauratie en instandhoudingswerken van grafmonumenten die in peter-/ of meterschap gegeven zijn, vallen ten laste van de aanvrager.
 8. De aanvrager is aansprakelijk voor eventuele schade aan de eigendommen van het gemeentebestuur van Kampenhout als gevolg van de werken die door hem/haar, of in hun opdracht worden uitgevoerd.
 9. De afspraken omtrent de nodige instandhoudings- en/of restauratiewerken aan een grafmonument worden bepaald in een overeenkomst dewelke tussen het gemeentebestuur van Kampenhout en de aanvrager afgesloten wordt. De overeenkomst wordt goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen, na gunstig advies van de werkgroep "Funerair Erfgoed". De werken worden uitgevoerd binnen het jaar na ondertekening van de overeenkomst, tenzij uit veiligheidsoverweging een dringende herstel noodzakelijk is.
 10. De peter/meter verbindt er zich toe geen aanspraak te maken op vergoedingen of compensaties bij de beëindiging of niet hernieuwing van het peter-/meterschap van een grafmonument.
 11. Het peter- of meterschap van een grafmonument wordt kenbaar te gemaakt door een door het gemeentebestuur kosteloos aangeleverd gegraveerd naamplaatje met vermelding "onder peterschap" of "onder meterschap" met mogelijkheid tot vermelding wie het peter- of meterschap waarneemt (bij particulieren, naam en voornaam - bij verenigingen, naam van de vereniging). De naamvermelding is facultatief.
 12. Indien een onder peter- of meterschap gegeven grafmonument dient verplaatst te worden in het kader van de verdere uitbouw van een toekomstgericht funerair beleid, zijn de verplaatsingskosten ten laste van het gemeentebestuur. (bvb een niet-geconcedeerd onder peter-/ meterschap graf dat een hypotheek legt op de verdere herinrichting van de begraafplaats)

5 Termijn

 1. Het peter- of meterschap wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar en kan hernieuwd worden met een periode van 5 jaar Opeenvolgende hernieuwingen zijn toegekend.
 2. Het peter- of meterschap van een grafmonument wordt rechtsgeldig op het ogenblik dat het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag goedkeurt.
 3. Indien een particuliere peter- of meter komt te overlijden tijdens de duur van de afgesloten (hernieuwings) overeenkomst van het peter- of meterschap van een grafmonument, vervalt het peter- of meterschap. De nabestaanden wordt de mogelijkheid geboden het peter- of meterschap over te nemen voor de duur van de lopende overeenkomst.

6 Niet naleven van de overeenkomst

 1. Bij het niet naleven van de voorwaarden die deel uitmaken van de overeenkomst ontvangt de aanvrager een aangetekend schrijven. Bij gebrek aan een gunstig gevolg binnen de gestelde termijn vermeld in het aangetekend schrijven kan het College van Burgemeester en Schepenen de overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig beëindigen. De belanghebbende wordt hiervan per aangetekend schrijven in kennis gesteld.
 2. De overeenkomst is ten allen tijde opzegbaar door de aanvrager of het gemeentebestuur.
  De partij die de overeenkomst opzegt stelt de andere partij hiervan minstens 30 dagen te voren per aangetekend schrijven in kennis.

7 Procedure

 1. De aanvraag om het peter- of meterschap van een grafmonument te verwerven, wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen t.a.v. de dienst begraafplaatsen. Dit gebeurt met het daartoe voorziene aanvraagformulier, te bekomen bij deze dienst of te vinden op www.kampenhout.be onder de rubriek burgerzaken/overlijden.
 2. De werkgroep van "Funerair Erfgoed" verleent advies aan het College van Burgemeester en Schepenen of er al dan niet een peter- of meterschap over een grafmonument kan verleend worden en houdt rekening met volgende criteria:
  1. Het al dan niet voorkomen van het grafmonument op de lijst van de door de werkgroep "funerair Erfgoed" als waardevol weerhouden graven
  2. Het betreft een keldergraf of grondgraf
  3. Het betreft een graf van een persoon van lokaal of bovenlokaal-historisch belang
  4. Het graf is waardevol
  5. De staat van het graf is in die mate dat kleine renovatie of instandhoudingswerken voldoende zijn
  Het al dan niet voorkomen van het grafmonument op de lijst van de door de stedelijke werkgroep "Funerair Erfgoed" als waardevol weerhouden graven, is het belangrijkste criterium bij het verlenen van dit advies. De mogelijkheid wordt evenwel ingebouwd om af te wijken van de lijst mits grondige motivatie.
 3. Het peter- of meterschap van een grafmonument wordt rechtsgeldig op het ogenblik dat het College van Burgemeester en Schepenen de aanvraag goedkeurt, en gaat effectief in na ondertekening van de desbetreffende overeenkomst van alle betrokken partijen.
pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 12-10-2017