vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
dinsdag 14-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Bestuur: beleidsvisie bestuursperiode 2013-2018
 • Beleidsevaluatie, stand van zaken november 2015 Beleidsvisie - evaluatie 2015 (pdf-formaat) (pdf-versie)
 • Beleidsvisie bestuursperiode 2013-2018Beleidsvisie bestuursperiode 2013-2018 (pdf-formaat)(pdf-versie)


 • Decretale bepalingen

  Artikel 242bis van de Nieuwe Gemeentewet bepaalde tot vorige legislatuur dat het schepencollege na de verkiezing van de schepenen een algemeen beleidsprogramma moest voorleggen aan de gemeenteraad. Dat algemeen beleidsprogramma bevatte voor de duur van het mandaat minstens de belangrijkste beleidsplannen.

  Het gemeentedecreet nam die verplichting om een algemeen beleidsprogramma op te stellen niet op dezelfde wijze over. Artikel 146 bepaalt dat de gemeenteraad vanaf de instap in de nieuwe ‘Beleids- en beheerscyclus’ (BBC) op 1 januari 2014 een meerjarenplan opstelt. Dat meerjarenplan moet klaar zijn voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en vooraleer de gemeenteraad beraadslaagt over het budget van 2014. In concreto dus voor het einde van 2013. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische en een financiële nota. In de strategische nota worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern gemeentebeleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven. Men kan dus stellen dat de strategische nota in de plaats treedt van het vroegere algemeen beleidsprogramma.

  De BBC-regelgeving heeft invulling gegeven aan die decretale verplichting. Ze bepaalt dat de beleidsdoelstellingen moeten inspelen op de lokale uitdagingen. Het uitgangspunt van elke planning is bijgevolg een analyse van de context aan de hand van een omgevingsanalyse. Die analyse moet plaatsvinden vooraleer de beleidsrapporten worden opgesteld. De omgevingsanalyse is een verplicht onderdeel van de toelichting bij het meerjarenplan (art. 9,1° MB BBC).

  Om aan die wettelijke verplichting te kunnen voldoen, heeft de gemeentelijke administratie in 2012 intensief gewerkt aan de opmaak van een omgevingsanalyse. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd die analyse voorgelegd aan de nieuwe bestuursploeg, zodat ze een basis kan zijn voor de beleidsdoelstellingen.

  De beleidsvisie, opgesteld door het schepencollege, en de omgevingsanalyse, opgesteld door de administratie, dienen als basis om de strategische nota van het meerjarenplan op te stellen. De prioritaire beleidsdoelstellingen worden erin opgenomen.

  De opmaak ervan vraagt veel tijd en energie door de grondige planning binnen het BBC-verhaal. De beleidsvisie legt het beleid van het bestuur vast voor de komende 6 jaar. Ze legt vast welke prioriteiten en maatregelen er nodig zijn om een antwoord te kunnen bieden op de lokale behoeften.

  Het gemeentedecreet schrijft voor dat het meerjarenplan 2014-2019 voor eind 2013 moet worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

  Algemene beleidsvisie Kampenhout

  Wat is Kampenhout? Waar willen we met onze gemeente naartoe? Kampenhout is een ‘leef- en woongemeente’ met waardering voor de open, landelijke en groene ruimte. Kampenhout moet dat ook blijven en de open ruimte moet minstens behouden en bij voorkeur versterkt worden.

  Elke inwoner moet in de loop van zijn hele leven in al zijn noden en behoeften kunnen voorzien. De gemeente moet daarbij voldoende ondersteuning bieden, zodat onze inwoners tijdens hun hele levensloop alles ter beschikking hebben om te voorzien in die noden, behoeften en belangen.

  De kernwaarden voor Kampenhout zijn:

  • Supergezellig
  • Aangenaam
  • Veilig
  • Verenigingsleven
  • Proper, mooi en ordelijk
  • Vriendelijke gemeente
  • Mensen leven met mensen, solidair

  Alle voorzieningen voor ‘wonen, werken en welzijn’ die in de loop van een mensenleven nodig zijn, moeten ondersteuning krijgen binnen de gemeente: van kinderopvang, scholen, jeugdwerking, zoals het Grobbeltje, voorzieningen voor sport en ontspanning tot en met een rust- en verzorgingstehuis. Voor een ‘leefgemeente’ is het belangrijk dat de woonkernen levendig blijven. Door de manier waarop Kampenhout bebouwd is, is het niet altijd eenvoudig om onze woonkernen precies af te bakenen. Het bebouwde karakter van Kampenhout mag nog evolueren, maar de huidige open ruimte met landbouw-, bos- en natuurgebieden moet behouden blijven. Het evenwicht tussen wonen en werken moet worden gerespecteerd.

  Het welzijn van onze gemeente hangt af van de manier waarop we de woon- en leefkwaliteit garanderen en tegelijk rekening houden met ieders noden en behoeften aan werk, ontspanning en recreatie.

  Kampenhout streeft naar een duurzame ontwikkeling voor de huidige generatie zonder daarbij de noden en behoeften van volgende generaties in het gedrang te brengen. In Kampenhout moet er plaats zijn voor alle maatschappelijke activiteiten, zoals wonen, werken, sport, jeugd, ... Daarbij wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen.

  Strategische beleidsdoelstellingen

  Om deze visie te kunnen uitwerken moeten alle inwoners, jong en oud, op hun gemeentebestuur kunnen rekenen. Op elk moment van hun leven moeten ze over een goede gemeentelijke dienstverlening kunnen beschikken.

  Naast dat algemene streven naar een kwalitatieve dienstverlening op elk niveau en voor elke inwoner wil het bestuur enkele klemtonen leggen in het beleid voor de huidige legislatuur.
  De huidige bestuursmeerderheid wil een transparant beleid voeren en heeft die klemtonen daarom geformuleerd in acht strategische beleidsdoelstellingen, zoals die ook zullen worden opgenomen in de beleids- en beheerscyclus voor deze legislatuur:

  I
  N
  H
  O
  U
  D
  S
  T
  A
  F
  E
  L
  1. Een financieel evenwichtig en duurzaam beleid
  2. Kwaliteitsvolle dienstverlening
  3. De sociale samenhang stimuleren binnen een warme gemeenschap
  4. Een OCMW-werking op mensenmaat
  5. Efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium
  6. Een duurzaam ruimtelijk beleid nastreven
  7. Investeren in een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor natuur en milieu
  8. Een aangename en veilige leef- en woongemeente uitbouwen

  1. Een financieel evenwichtig en duurzaam beleid

  Evenwicht tussen inkomsten en uitgaven

  De financiële middelen waarover een gemeente beschikt, zijn bepalend voor het beleid dat kan en moet worden gevoerd. Zonder middelen kan er geen beleid worden gevoerd. Een financieel gezonde situatie is daarom het hart van heel de gemeentelijke werking.

  Binnen de grenzen van de gemeente Kampenhout is de gemeente zelf het grootste bedrijf. Dat bedrijf moet worden beheerd op een degelijke en duurzame manier. De beslissingen op dat niveau moeten worden afgewogen in het belang van onze kinderen en van de volgende generaties.

  Er zal strikt moeten worden toegezien op elke euro die we uitgeven. Ook in de toekomst moeten we de gemeente besturen als een goede huisvader en moeten we er blijvend op letten dat er geen financieel onhaalbare werken worden gepland.

  Bij elke uitgave zullen altijd de kosten en de baten tegen elkaar worden afgewogen. Telkens zal worden nagegaan of de uitgave een meerwaarde betekent voor de gemeente. Kampenhout moet de komende legislatuur uitvoeren wat noodzakelijk is.

  Ontvangsten en uitgaven in evenwicht houden wordt dé uitdaging voor de komende jaren.

  Enkel noodzakelijke investeringen

  We mogen de ogen niet sluiten voor de financiële uitdagingen van vandaag en morgen. Maar we zullen met voldoende realiteitszin een adequaat beleid voeren voor Kampenhout. We schuiven de rekening niet door naar later, want dat zorgt op termijn alleen maar voor een financiële kater voor alle inwoners. Daar willen we iedereen, van klein tot groot, voor behoeden.

  Door een gezond financieel beleid te voeren willen we eerder voorkomen dan genezen.

  Een gezond financieel beleid vergt creativiteit. We zullen niet zomaar besparen om te besparen. De kosten worden gelegd waar ze moeten worden gelegd.

  Onze inkomsten en uitgaven beperken onze financiële mogelijkheden. Daardoor kunnen we niet alles uitvoeren wat we zouden willen uitvoeren. We moeten een goed evenwicht vinden in investeringen en exploitatie. Zo zorgen we voor een evenwichtig beleid.

  Het beleid moet zich daarom focussen op de acht strategische beleidsdoelstellingen. Dat neemt niet weg dat ook het flankerend beleid belangrijk blijft. Dat flankerend beleid zet de kwaliteitsvolle dienstverlening van de voorbije jaren voort.

  Maximaal gebruikmaken van subsidies

  Tal van overheden ondersteunen de gemeenten financieel of logistiek op meerdere domeinen om hun beleid in praktijk te brengen en projecten uit te voeren. Sommige projecten kunnen zonder die steun vaak zelfs niet eens worden gerealiseerd. Als een goede huisvader en met het oog op een goed financieel beheer zullen wij erop toezien dat alle mogelijke steun ook wordt aangewend om onze beleidskeuzes te realiseren. Elke steun is welkom, als hij onze inwoners ten goede komt.


  2. Kwaliteitsvolle dienstverlening

  Correcte informatie op een respectvolle en vriendelijke manier

  Inwoners verwachten van heel de gemeentelijke werking, mandatarissen en ambtenaren, dat ze juiste en volledige informatie krijgen op hun vragen en noden. Zelfs al kan er niet onmiddellijk een pasklaar antwoord worden gegeven, toch moet men streven naar een duidelijk en klaar antwoord op de vragen die worden gesteld. Heel de gemeentelijke werking staat immers ten dienste van haar inwoners. Al wie binnen de gemeentelijke werking actief is, gaat op een respectvolle en vriendelijke manier om met alle bezoekers.

  Een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening is een basisbegrip binnen de gemeentelijke werking.

  Het gebruik van hedendaagse communicatiemiddelen voort uitbouwen

  Zowel intern voor de gemeentewerking als extern voor de bevolking is het zeer belangrijk dat er juist wordt gecommuniceerd en dat er correcte informatie wordt verstrekt. Degelijke, duidelijke en transparante communicatie en informatie zorgen ervoor dat inwoners zich een duidelijk en juist beeld kunnen vormen van wat er reilt en zeilt binnen de gemeente.

  Communicatie versterkt een klantvriendelijke en efficiënte dienstverlening. De technologie staat op dat vlak niet stil en het beleid is van oordeel dat de nieuwe technologieën dan ook moeten worden gebruikt om informatie op een efficiënte en vlotte manier over te brengen, zowel binnen de gemeentediensten als naar de inwoners. Daarom wil het beleid o.a. voort investeren in:

  • De invoering van een midofficesysteem.
   Een goede dienstverlening, efficiënt werken en informatie verstrekken zijn basispijlers binnen de gemeentelijke werking. Maar de taken zijn meestal verspreid over verschillende diensten. Een midofficesysteem zorgt ervoor dat de juiste informatie op de juiste plaats terechtkomt. Het zorgt ook voor meer samenhang en een betere informatieoverdracht tussen de verschillende diensten en het bestuur.
  • Digitalisering van externe communicatiemiddelen.
  • Een update van de gemeentelijke website.

  Niet enkel nieuwe technologieën dragen bij tot een duidelijke en transparante communicatie. Ook traditionele communicatiemiddelen hebben daarbij hun verdienste. Een duidelijke en herkenbare huisstijl leidt tot een betere en meer herkenbare informatieoverdracht. Aan de hand van zo’n duidelijke huisstijl herkent iedereen onmiddellijk dat het om gemeentelijke informatie gaat, van welke dienst ze komt, waarover het gaat en waar men voor verdere opvolging terecht kan.

  Personeelsformatie

  Een goede dienstverlening is slechts mogelijk, als de gemeente over geschikte personeelsleden beschikt om die diensten aan te bieden. De omstandigheden waarbinnen de gemeente haar taken moet uitvoeren, veranderen voortdurend en het bestuur legt bepaalde klemtonen in haar beleid. Bijgevolg moet ook de personeelsformatie regelmatig worden bijgestuurd om op die veranderingen te kunnen inspelen. De personeelsformatie moet dus worden aangepast om aan de behoeften van een moderne dienstverlening te kunnen voldoen.


  3. De sociale samenhang stimuleren binnen een warme gemeenschap

  Een luisterend oor

  Samenwerken, vertrouwen geven, openheid, dialoog en enthousiasme: het resulteert allemaal in ‘co-creatie’. Het beleid moet de taken van onze inwoners niet overnemen, maar onze burgers wel de middelen aanreiken waarmee ze hun taken zelf kunnen vervullen en zo weerbaar worden.

  Door burgers, ook op het vlak van veiligheid en gezondheid, te betrekken bij de werking van de gemeente groeit het verantwoordelijkheidsgevoel, terwijl het vertrouwen in de samenleving er alleen maar sterker door wordt. Om een hechtere band te krijgen in onze samenleving willen we ook openstaan voor kleine initiatieven die niet noodzakelijk van adviesraden of verenigingen komen. Daarnaast willen we ook kortstondige engagementen meer waarderen en projectmatige werkgroepen oprichten.

  Het beleid wil een luisterend oor bieden voor de behoeften en noden die bij de inwoners leven. Aan ondernemers bieden we kansen.

  Zoals in de vorige legislatuur kunnen wij ook steunen op het waardevolle werk van de verschillende adviesraden in onze gemeente. Jeugdraad, seniorenraad, welzijnsraad, sportraad, milieuraad, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, landbouwraad, … formuleerden in het verleden tal van constructieve voorstellen. We rekenen ook de volgende jaren op hun steun en advies, om zo ook van hen te kunnen blijven leren. Als we beleidsbeslissingen nemen, dan willen we graag kunnen blijven rekenen op de ondersteuning daarbij vanuit de verschillende adviesraden.

  Jeugd, sport en cultuur

  ‘De jeugd is onze toekomst’
  ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’
  ‘Kultuur met de K van Kampenhout’

  Bovenstaande slogans hebben gemeen dat ze op elk moment belangrijk zijn voor een levendige leefgemeenschap. Het beleid moet de mogelijkheden creëren om eraan deel te nemen.

  ‘De jeugd is onze toekomst’

  Alle kinderen en jongeren moeten zich kunnen uitleven en ontplooien

  • Goed onderhouden speelpleintjes bieden speelplezier voor de kleinsten. Bovendien zijn het plekken waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en elkaar beter kunnen leren kennen.
  • De buitenschoolse kinderopvang ’t Grobbeltje moet een aangename, kindvriendelijke en veilige omgeving zijn waar alle kinderen ongedwongen met elkaar kunnen spelen, ravotten, knutselen, ... Daarvoor hebben we een goede accommodatie nodig die inspeelt op de behoeften van de kinderen en rekening houdt met hun leeftijd. Het beleid wil blijven investeren in een aangepaste en aangename accommodatie, afgestemd op elke leeftijdsgroep.
  • Ook de jeugdverenigingen willen we blijven ondersteunen bij hun dagelijkse werking en bij speciale evenementen.

  Een gezonde geest in een gezond lichaam’

  Een goede fysieke en geestelijke gezondheid zijn belangrijk voor de levenskwaliteit van iedereen. Sport en beweging spelen daarbij een heel belangrijke rol. De recreatieve sporter en de competitiesporter verdienen daarbij evenveel aandacht. Er zijn de voorbije jaren al initiatieven genomen om het aanbod te vergroten, zoals de moutainbikeroute, ‘Sport na school’ en ‘Fit in 12 weken’. Die initiatieven blijven zeker onze aandacht krijgen. Daarnaast zullen de sportverenigingen kunnen blijven rekenen op de steun van het beleid. De grootste uitdaging voor deze legislatuur wordt het structureel onderhoud en het opfrissen van de sporthal in Kampenhout. Die investering zal een grote hap uit het budget halen, maar ze is noodzakelijk om een verscheidenheid aan sporten te kunnen blijven aanbieden. Investeren in beweging en gezondheid van de inwoners betekent investeren in levenskwaliteit.

  ‘Kultuur met de K van Kampenhout’

  We weten het: een spelfoutje om bestwil… Op cultureel vlak is er veel talent te vinden in Kampenhout. Soms komt dat talent al duidelijk tot uiting, soms zit het nog verscholen in ateliertjes of repetitielokaaltjes. Talent vind je op heel wat vlakken: muziek, schilder- en beeldhouwkunst, dans, … Belangrijk is dat het er is en dat het bekend en erkend wordt. Veel van dat talent is al samengebracht in verenigingen of uit zich in eigen initiatieven. We vinden het waardevol en belangrijk om dat talent te blijven steunen. Eigen talent moet kansen krijgen binnen de gemeente.

  De muziekschool wordt verder uitgebouwd als sterk filiaal.

  De gemeentelijke bibliotheek moet zich blijven ontwikkelen als een laagdrempelige, maar boeiende publieke trekpleister voor inwoners van alle leeftijden.

  En natuurlijk zijn we trots op onze witloofcultuur. En waar we trots op zijn, daar moeten we trots op blijven.

  Verenigingsleven ondersteunen

  Het rijke verenigingsleven van Kampenhout biedt iedereen kansen en mogelijkheden voor ontspanning, ontwikkeling of om er vrienden te maken. Zo wordt het verenigingsleven een heel belangrijke schakel voor een warme leefgemeenschap. Door die verenigingen blijvend logistiek te ondersteunen en hen kansen te bieden om initiatieven uit te bouwen wil het beleid mee bouwen aan een leefgemeenschap waarin iedereen een plaatsje kan vinden.

  Een plaats voor elke leeftijd

  In een warme en hechte leefomgeving met aandacht voor iedereen is elke leeftijd belangrijk. Vanaf de geboorte tot de laatste dagen moet iedereen de aandacht krijgen die hij of zij verdient. Ook ouderen verdienen een speciale plaats binnen onze gemeenschap. Ook voor hen is een gevarieerd aanbod heel belangrijk, zodat zij zo lang mogelijk actief kunnen deelnemen aan het sociale leven en warmte en zorg kunnen ervaren. De dorpsrestaurants, de computerlessen, de dansnamiddagen, ... zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat ouderen niet in een isolement terechtkomen, maar juist actief kunnen blijven in het sociale weefsel. Ook de seniorenadviesraad Kampenhout (Senioka) heeft daarin een bijzondere plaats. Hun inspanningen zijn lovenswaardig en dat willen we zeker blijven ondersteunen.

  Een gemeente met Vlaams karakter

  De taal spreken van de streek is respect hebben voor de gemeenschap die er woont. Kennis van de Nederlandse taal is voor anderstaligen van essentieel belang voor een vlotte integratie in onze gemeente en in het maatschappelijke leven. Ook voor anderstalige kinderen is kennis van het Nederlands belangrijk voor hun integratie. Vaak is het voor de ouders zelfs de eerste stap in de richting van hun eigen inburgering. Het is dus uitermate belangrijk dat anderstalige kinderen snel vertrouwd geraken met het Nederlands. Spelenderwijs is dat maar een kleine opstap tot integratie.

  Bij een kwaliteitsvolle dienstverlening hoort een correcte en juiste informatiestroom van de administratie naar de inwoners. Informatie correct overbrengen kan alleen, als iedereen eenzelfde taal hanteert. In een Vlaamse gemeente is het Nederlands de taal van de dienstverlening. Elkaar begrijpen is de basis voor een goede dienstverlening.


  4. Een OCMW-werking op mensenmaat

  Afstemming en samenwerking

  Het OCMW is geen aparte entiteit binnen de gemeentelijke werking. Het is integendeel een belangrijke partner binnen een zorgzame gemeente. Om daar te kunnen aan werken moet het OCMW zich kunnen richten op zijn kerntaken. Daarom moeten het OCMW en de gemeentelijke administratie doorgedreven kunnen samenwerken en hun beleid op elkaar afstemmen. Activiteiten die binnen beide administraties gelijkaardig zijn, maar momenteel nog apart worden uitgevoerd, kunnen worden geherstructureerd. Na grondige herstructurering kunnen die taken met gemeenschappelijke middelen en mensen efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.

  Doorgedreven samenwerken betekent niet dat een van beide diensten zijn specifieke taak of eigenheid moet aanpassen. Een betere afstemming tussen de gemeente en het OCMW resulteert in een betere en meer doorgedreven sociale aanpak voor Kampenhout. Vanaf deze legislatuur maakt de OCMW-voorzitter deel uit van het schepencollege. Dat is een belangrijke eerste stap voor betere samenwerking tussen de verschillende diensten. We moeten op elke niveau dan ook bekijken wat we samen kunnen doen en vanaf welk moment we daarmee het best beginnen. Op termijn moet dat leiden tot een doorgedreven integratie van de organisaties.

  Een dynamisch OCMW speelt als fundamentele dienstverlener in op actuele maatschappelijke noden

  De gebouwen van het woonzorgcentrum zijn ondertussen 20 jaar oud en ze zijn toe aan renovatie. We vinden het belangrijk dat onze 61 bewoners in een aangepaste zorgomgeving kunnen blijven wonen. Daarom laten we gedurende deze beleidsperiode de nodige renovatiewerken uitvoeren.

  In onze gemeente zijn er heel wat verenigingen actief. Ze ondersteunen onze inwoners niet alleen, maar ze brengen ze ook bij elkaar. In die context willen we in Kampenhout van start gaan met een lokaal dienstencentrum. Zo’n dienstencentrum is een ontmoetingsplaats, vooral bedoeld voor mensen die stilaan verzorging nodig hebben. Het aanbod in zo’n dienstencentrum stimuleert hen in hun zelfredzaamheid. Vaak ook maken ze er kennis met andere vormen van thuiszorg. Op die manier kunnen die mensen vaak langer thuis blijven wonen en moeten ze veel minder snel de stap zetten naar een woonzorgcentrum. Een lokaal dienstencentrum heeft dus een erg belangrijke preventieve functie.


  5. Efficiënt beheer van het gemeentelijk patrimonium

  We maken een bestemmingsplan op voor het patrimonium

  De gemeente Kampenhout beschikt over heel wat openbare gebouwen. Maar vaak zijn ze verouderd of niet meer aangepast aan de hedendaagse normen en vereisten. Naargelang de beschikbare ruimte binnenin of de staat waarin het gebouw zich bevindt, kan het vaak nog slechts in beperkte mate worden gebruikt. We willen ons patrimonium zo efficiënt mogelijk gebruiken en daarom moeten we voor elk gebouw onderzoeken welke mogelijkheden en kansen het nog biedt. Daarbij wegen we een efficiënt en polyvalent gebruik af tegen de investeringen die daarvoor nodig zijn. Als uit die studie zou blijken dat aan sommige gebouwen geen efficiënte bestemming meer kan worden gegeven, behalve als daar verhoudingsgewijs te grote investeringen voor nodig zijn, dan kan worden besloten om die gebouwen te gelde te maken. Zo dragen zij bij tot de investeringen die nodig zijn voor het patrimonium dat wel nog efficiënt kan worden ingezet.

  Een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening is een prioriteit. De gemeentelijke administratie is momenteel verspreid over verschillende gebouwen die niet altijd even toegankelijk zijn voor alle inwoners. Maar door de beperkte financiële middelen kunnen we momenteel niet investeren in een nieuw administratief centrum. Dat zou een enorme financiële last leggen op elke inwoner van Kampenhout. We geven op dit moment absolute voorrang aan het afbouwen van de schuld. Met die gezonde instelling kan op langere termijn wel worden gedacht aan de bouw van een toegankelijk, transparant en polyvalent administratief centrum. Als dat mogelijk is, zullen daarvoor wel al financiële middelen voorzien worden.

  Een beheersplan voor ons patrimonium

  Alleen maar een bestemming geven aan het patrimonium volstaat niet. Zodra de bestemming van elk gebouw bekend is, laten we voor elk gebouw onderzoeken welke investeringen en aanpassingen nodig zijn met het oog op de vooropgestelde bestemming. Inzake comfort, gebruiksgemak en veiligheid moet elk gebouw immers op elk moment in orde zijn met de hedendaagse normen en vereisten. Zo streven we uiteindelijk naar een integraal beheersplan voor heel het gemeentelijk patrimonium en krijgen we een overzichtelijk onderhouds- en investeringsplan naargelang de bestemming van het gebouw. Een goed onderhouden patrimonium kost op termijn minder aan de gemeenschap.

  Een plan voor de pastorie

  De pastorie in het centrum van Kampenhout is al geruime tijd een verweesd monument en een troosteloze plek binnen een levendig centrum. Al jaren leveren wij inspanningen en oefenen we geduld om de broodnodige subsidies los te krijgen om dat gebouw in ere te herstellen. Maar nu is er licht aan het einde van de subsidietunnel. Zodra de subsidie effectief is toegezegd, wordt er gestart met de renovatie van de pastorie, zodat dat historische gebouw opnieuw kan bijdragen aan een levendige uitstraling van het centrum.

  Elke parochie van onze gemeente heeft een pastorie. Tijden veranderen en de oorspronkelijke bestemming als huisvesting voor de pastoor is meestal verdwenen. Pastorieën krijgen andere bestemmingen en functies, die vaak bijdragen tot het sociaal weefsel binnen de parochie. Met de beschikbare financiële middelen kunnen we evenwel niet elk gebouw aanpassen aan de hedendaagse normen en wetgeving. Dat vraagt immers enorme investeringen. Daarom dringt zich een pastorieplan op. In samenspraak en samenwerking met de betrokken kerkfabrieken kunnen we zo’n plan evalueren en bekijken we welke bestemmingen we op termijn aan de pastorieën kunnen geven. Daarbij wegen we de noodzakelijke investeringen altijd af tegenover de beschikbare middelen.

  Renovatie sporthal Kampenhout

  Sport en beweging dragen bij tot het welzijn en de levenskwaliteit van iedereen. Heel wat sportclubs maken gebruik van de sporthal, maar die sporthal is tegelijk een belangrijke plek voor socioculturele evenementen. Na jaren intensief gebruik dringen de nodige aanpassings- en opfrissingwerken zich op. De studie voor die werken loopt in samenwerking met de ‘Energie service company’ (Esco) van Infrax. Esco biedt een totaalpakket aan energiediensten aan om de energie-efficiëntie van de gemeentelijke gebouwen te verbeteren. Als er investeringen nodig zijn, dan staan duurzaamheid en rationeel energiegebruik voorop. Zo kunnen we weer jarenlang gebruikmaken van een comfortabele, gebruiksvriendelijke en duurzame sporthal.


  6. Een duurzaam ruimtelijk beleid nastreven

  Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

  Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Kampenhout werd goedgekeurd in 2006. Ondertussen is de wetgeving op de ruimtelijke ordening ingrijpend veranderd en evolueert het stedenbouwkundig landschap ook in Kampenhout razendsnel. Het structuurplan mag geen statisch document zijn en moet mee evolueren en zich richten op de trends en ontwikkelingen binnen onze huidige samenleving.

  De ruimtelijke ordening is gericht op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte wordt beheerd ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat daarbij de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang komen.
  Daarbij worden de ruimtelijke behoeftenvan de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op die manier wordt gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.

  Met het oog op ons streven naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling moet het structuurplan worden aangepast. Daarbij verliezen we de kenmerkende eigenschappen niet uit het oog die van Kampenhout een aangename woon- en leefgemeente maken. Na een grondige analyse van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes zullen sleutelkwesties worden bepaald die belangrijk zijn voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in Kampenhout. Die sleutelkwesties worden verder vertaald naar strategische acties die bepalend zijn voor het gewenste ruimtelijke beleid in Kampenhout. Een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is maar effectief, als het wordt opgevat als een plan dat de krijtlijnen uitzet voor het toekomstig ruimtelijk beleid.


  7. Investeren in een leefbare en duurzame woonomgeving met respect voor natuur en milieu

  Natuurontwikkeling

  Je mag heel wat mensen vragen wat zij als belangrijk ervaren voor Kampenhout. Altijd zal het open en groene landschap tot één van de antwoorden horen. Natuur en milieu zijn bepalend voor de ruimtelijke context van Kampenhout. Dat is altijd zo geweest en dat wensen we dus te behouden en – waar mogelijk – te versterken.

  Met Torfbroek-Ter Bronnen, Silsombos, Hellebos-Rotbos, Weisetterbos en Steentjesbos telt Kampenhout vijf natuurgebieden. Samen zijn ze goed voor ruim 200 ha. Enkele gebieden, zoals het Kerkebos en het Kwaedbos, zijn als bosgebied aangeduid. Maar daarnaast zijn er ook nog verscheidene andere bossen die juridisch niet beschermd zijn in ruimtelijke plannen. Het behoud en de uitbouw van die bossen en agrarische gebieden is belangrijk om de biodiversiteit te verhogen. Hiervoor werken we o.a. samen met Natuurpunt. Specifieke projecten die we deze legislatuur samen uitwerken en zullen ondersteunen, zijn o.a. het speelbos en het Natuurpark Midden-Brabant.

  Landbouw is en blijft een belangrijke activiteit binnen de gemeente. Landbouw kan op vele vlakken bijdragen tot het groene en open landschap dat de gemeente zo kenmerkt. Wij zijn van oordeel dat aandacht voor milieu en natuur hand in hand kan gaan met landbouw.
  Samenwerking met de landbouwers kan een belangrijke toegevoegde waarde betekenen voor het milieu en kan de herontwikkeling van natuurwaarden stimuleren. Met kleine landschapselementen bijvoorbeeld kan ook de landbouw sterk bijdragen tot meer biodiversiteit in Kampenhout.

  Proper water

  Binnen de gemeente ging de kwaliteit van het oppervlaktewater er de voorbije jaren met rasse schreden op vooruit. Dat kon alleen maar door te investeren in de aanleg van gescheiden riolering en grote collectoren, die het afvalwater naar het waterzuiveringsstation in de Zeypestraat brengen. Die investeringen vragen een grote financiële inspanning van de gemeente en kunnen enkel worden uitgevoerd met de nodige subsidies en in samenwerking met Aquafin. Zonder die samenwerking en zonder financiële steun is dat voor Kampenhout financieel niet haalbaar. In deze beleidsperiode worden er, in samenwerking met Aquafin, grote collectorwerken uitgevoerd in de Zeypestraat, de Langestraat, de Kampelaarstraat, de Frijselstraat en een gedeelte van de Kampenhoutsebaan. Na de werken zal er een gescheiden rioleringsstelsel zijn dat het afvalwater afvoert naar het waterzuiveringsstation. De kwaliteit van het oppervlaktewater van de Weesbeekvallei en de Dode Beekvallei zal daardoor sterk verbeteren.

  Integraal water-, grachten- en bekenbeheer

  Naast riolering is het netwerk van grachten en beken een belangrijke schakel om wateroverlast te voorkomen. Een goed onderhouden grachtenstelsel werkt preventief door het verzamelde regenwater te bufferen, te laten infiltreren en vertraagd af te voeren.

  Omdat de bebouwde en verharde oppervlakte is toegenomen, heeft regenwater immers minder ruimte om op een natuurlijke wijze af te vloeien. De principes van hergebruik van regenwater en gescheiden afvoer van riool- en regenwater zullen in stedenbouwkundige vergunningen blijvende aandacht krijgen.

  Water is bovendien een kostbaar goed en dus moeten we daar duurzaam mee omspringen. Waterverspilling moeten we absoluut vermijden. Daar willen we als bestuur het juiste voorbeeld in geven en via acties willen we onze inwoners blijven sensibiliseren.

  Klimaatbeheersende maatregelen

  Samen met de provincie Vlaams-Brabant zal de gemeente Kampenhout streven naar klimaatneutraliteit. Aandacht voor het klimaat ontstaat pas, als het besef aanwezig is dat we op een duurzame en rationele wijze moeten omspringen met onze energiebehoeften. Bij elk project, elke actie of elke investering op initiatief van de gemeente moeten altijd de gevolgen voor het energiegebruik in overweging worden genomen. Denk maar aan aankoop van groene stroom, efficiënte en energiezuinige verlichting, aanbrengen van isolatie in alle gemeentelijke gebouwen, bijhouden van de energieboekhouding, ... Duurzaamheid en rationeel energiegebruik zijn basisvereisten waartoe iedereen zijn steentje moet bijdragen. Het verdient onze blijvende aandacht dat we de inwoners moeten bewustmaken van de noodzaak tot rationeel en duurzaam energiegebruik.


  8. Een aangename en veilige leef- en woongemeente uitbouwen

  Een propere gemeente

  We voeren de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten verder op. Het openbaar domein is geen vuilnisbak en zwerfvuil draagt niet bij tot een aangename en fijne woonomgeving. Naast de jaarlijkse zwerfvuilcampagne in samenwerking met de intercommunale voor afvalbeheer Interza, de milieuadviesraad, verenigingen en vrijwilligers zal ook de gemeentelijke technische dienst het zwerfvuil voortaan vaker opruimen. Plaatsen die populair zijn bij sluikstorters zullen in kaart worden gebracht en er zullen gepaste maatregelen worden genomen. Het MOS-programma (Milieuzorg op school) waarin het afval- en zwerfvuilprobleem ruimschoots aan bod komt, zetten we onverminderd voort.
  Jong geleerd is oud gedaan.

  Weren van activiteiten die de veiligheid en gezondheid in het gedrang brengen

  Streven naar een aangename woon- en leefgemeente houdt in dat er zich in Kampenhout geen initiatieven kunnen ontwikkelen die de veiligheid en de gezondheid van de inwoners in het gedrang kunnen brengen. Dat zou in tegenspraak zijn met ons streven en onze doelstellingen.

  Het is dan ook de taak van de gemeente om verdere ontwikkelingen op de voet op te volgen en steeds te blijven ijveren voor een veilige en gezonde leefomgeving.

  Veilig naar school

  De veiligheid van onze kinderen – en bij uitstek de veiligheid in het verkeer – laat niemand onberoerd. Dagelijks gaan honderden kinderen van en naar de scholen binnen en buiten onze gemeente. Ze worden gebracht met de auto, nemen de fiets of gaan te voet.

  Dat betekent een stroom aan vervoersmiddelen die allemaal op een bepaald punt samenkomen. Het beleid wil extra aandacht besteden aan de conflictpunten die dat met zich meebrengt. In samenwerking met scholen en ouders zal een studie worden gemaakt van de verschillende schoolroutes en schoolomgevingen. Daarbij worden de knelpunten en de conflictzones in kaart gebracht. De volgende jaren worden stelselmatig maatregelen uitgewerkt om die knelpunten en conflictzones weg te werken of om ze tot een minimum te herleiden. Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Daarom verdienen ze extra aandacht en voorrang.

  Veilige en comfortabele fietspaden en voetpaden

  Veilige en comfortabele fietspaden en voetpaden vormen een noodzakelijk onderdeel van een geïntegreerd beleid dat de nadruk legt op duurzaamheid en verkeersveiligheid.
  De uitbouw van fietspaden langs het fietsroutenetwerk begon al jaren geleden en wordt zonder meer voortgezet. De aanleg van een fietspad langs de Neerstraat blijft een belangrijke doelstelling. Tijdens de heraanleg van de Zeypestraat, de Langestraat en de Kampelaarstraat worden bijkomende fietspaden aangelegd. Daarnaast nemen we de centrumzone van Kampenhout onder de loep met het oog op een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing om daar het fietscomfort te verhogen.

  De werkgroep Trage Wegen in Kampenhout brengt al jaren tal van kerkwegels, bospaden, veldwegen, makkelijke en handige doorsteekjes en voetwegels in kaart en stelt die, waar mogelijk, open voor de zachte weggebruiker. Die trage wegen zijn veilige en aangename verbindingen die tot op heden vaak ondergewaardeerd bleven of in onbruik zijn geraakt. De opwaardering en het opnieuw openstellen van die verbindingen draagt bij tot een veilig mobiliteitsbeleid met aandacht voor de zwakke weggebruiker.

  Bovendien zorgen de wegjes voor een extra beleving en verhogen ze de natuurwaarde binnen de gemeente.

  De gemeentelijke verkeerscommissie zal ook de volgende jaren een belangrijke rol spelen binnen het verkeersbeleid, altijd met oog voor de zwakke weggebruiker. De commissie zal uitvoerig alle maatregelen behandelen op het vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid. Zo kunnen we een gefundeerd en geïntegreerd beleid voeren inzake mobiliteit en verkeersveiligheid.

  Politie

  De gemeente Kampenhout streeft samen met de politiezone Kastze naar een veilige en leefbare omgeving voor haar inwoners. Door een geïntegreerde en integrale aanpak wil zij alle initiatieven nemen en/of ondersteunen die daartoe kunnen bijdragen. Met de politiezone Kastze als bevoorrechte partner wil de gemeente daar alle partners bij betrekken die daar een bijdrage kunnen bij leveren.

  De gemeente Kampenhout wil de volgende legislatuur de vereiste inspanningen leveren om de criminaliteitsvormen te beheersen die een impact hebben op de veiligheid en de leefbaarheid, nl. het beperken van (a) inbraken in woningen, (b) fiets- en bromfietsdiefstallen en (c) het gebruik van verdovende middelen. Op het vlak van verkeer wil ze alle initiatieven nemen om paal en perk te stellen aan (a) onaangepaste snelheid en (b) alcohol- of middelengebruik en om (c) buurtgebonden verkeersproblemen het hoofd te bieden.

  De gemeente Kampenhout wil een bruisende gemeente zijn waar evenementen ertoe bijdragen dat de sociale samenhang verbetert. Voor een veilig verloop van die evenementen streeft de gemeente samen met haar partners naar een efficiënt en professioneel beheer, organisatie en opvolging van de geplande evenementen.


   
  pagina afdrukkenpagina afdrukken
   
  home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
  [ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
   
    © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
  Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
  BTW: BE 0207.533.280
  ondernemingsnr: 0207533280
  webmaster@kampenhout.be
  webdesign: highgate57
  Bestand:
  pagina laatst bijgewerkt op: 19-11-2015