vergroten originele tekstgrootte pagina afdrukken
donderdag 16-08-2018
Zoek nieuws UiT-kalender vacatures loket fotoalbums site info Veel gestelde vragen admin e-tickets
Bestuur: adviesorganen
decoratie
login voor documenten Leden van het schepencollege, commissies, adviesorganen of andere werkgroepen kunnen mits het bekomen van logingegevens toegang krijgen tot bepaalde beveiligde documenten... [log in]

M.A.R.K. (Milieu AdviesRaad Kampenhout)

De Milieuadviesraad Kampenhout is een orgaan opgericht met het oog op de verbetering, het behoud en waar nodig het herstel van het leefmilieu van Kampenhout. Hij werd samengesteld via een procedure uit reprensentatieve Kampenhoutse verenigingen en geïnteresseerde inwoners.

De adviezen van de milieuraad hebben tot doel :

 • de kwaliteit van het leefmilieu te waarborgen
 • de bestaande natuurwaarden te behouden
 • de uitbouw van het natuurpatrimonium te stimuleren
 • milieubelastende ingrepen te verwijderen of te reduceren

top pagina


Gemeentelijke Cultuurraad

De gemeentelijke cultuurraad is een adviesorgaan dat instaat voor de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. De raad is samengesteld uit een afvaardiging van socio-culturele verenigingen waarbij de onderscheiden ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigd zijn.

De erkende raad voor cultuurbeleid heeft buiten de adviesfunctie eveneens de opdracht om het plaatselijk culturele werk, jeugd- en recreatief leven te stimuleren door overleg en coördinatie en samenwerking tussen de representatieve verenigingen en belanghebbende inwoners.

Activiteiten:

 • Cultuurprijs: Deze 2-jaarlijkse prijs wordt toegekend aan een persoon of vereniging die zich bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied. De laureaat ontvangt een prijs/waardebon van € 200.
 • 7 Kampenhoutse kunstenaars: Om de twee jaar (afwisselend met uitreiking cultuurprijs) wordt in het kader van de amateurkunstenaars gedurende het 1e weekend van mei in de gemeentelijke raadszaal een tentoonstelling van Kampenhoutse kunstenaars georganiseerd. Geïnteresseerd? Neem dan gerust contact op. Misschien worden jouw werken volgend jaar wel tentoongesteld.
 • Muzikale kroegentocht: Dit is een jaarlijkse organisatie in het kader van de 11-daagse Vlaanderen-Europa 2002.
 • Open Monumentendag

De verslagen van de cultuurraad vindt u hier.

top pagina


Gemeentelijke Jeugdraad

De gemeentelijke jeugdraad werd opgericht op 8 juni 1995. Het is een adviesorgaan met als doel het bevorderen van een integraal jeugdbeleid. In de jeugdraad zetelen vertegenwoordigers van alle erkende jeugdverenigingen. Zij streven naar een algemene ontplooiing van kinderen en jongeren tussen 6 en 25 jaar. Hun doelstellingen worden opgenomen in het jeugdwerkbeleidsplan dat zowel door de gemeenteraad als de hogere overheid dient aanvaard te worden.

Een belangrijke taak van de jeugdraad is het schrijven van een boekje, « jong loof » genaamd. In dit boekje worden alle verenigingen vermeld waar de jeugd terecht kan (jeugdverenigingen, sportverenigingen, muziek- en dansverenigingen, ...).

Sinds kort kan de jeugd surfen op de Kampenhoutse jeugd-website : www.kampenhout.be/jeugdsite. Op deze site bekomt men o.a. informatie betreffende lidmaatschap, welke voordelen, free podia, ...

top pagina


Beheersorgaan - Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Het beheersorgaan van de P.O.B. is een wettelijk voorzien adviesorgaan dat wordt samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke strekkingen aangevuld met vertegenwoordigers van de bibliotheekgebruikers.

Het beheersorgaan oefent enerzijds controle uit op de werking van de bibliotheek, (bv. komen alle strekkingen aan bod in de collectievorming). Anderzijds garandeert het beheersorgaan de inspraak van de gebruikers in de werking van de bibliotheek (bv. openingsuren, lidgelden, ...).

Het beheersorgaan vervult tevens een adviserende rol ten opzichte van de inrichtende macht (de gemeente) en dit vooral in de beleidskwesties (oprichten van afdelingen, uitleenposten; aankoop van bibliotheekeconomisch materiaal; de jaarlijkse begroting,...).

Ten laatste vertegenwoordigt het beheersorgaan de bibliotheek i.v.m. aanvragen van subsidies, erkenning van afdelingen, personeelskader e.d.m. bij de Dienst voor Openbare Bibliotheekwerking van het betreffende Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

top pagina


Seniorenraad (SENIOKA)

Doelstellingen

De Seniorenraad:
 • behandelt alle kwesties die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks de senioren aanbelangen en dit buiten alle filosofische of politieke strekkingen, o.m. huisvesting, dienstverlening, maatschappelijke en culturele participatie, veiligheid, mobiliteit, welzijn, ...
 • heeft een ombudsfunctie met betrekking tot alle problemen van ouderen in onze gemeente
 • is bevoegd om op eigen initiatief voorstellen te doen en op verzoek van de gemeenteraad, het schepencollege en het OCMW advies te verstrekken
 • heeft tot taak het seniorenwerk en de bejaardenzorg te bevorderen, alsook de integratie van senioren in de samenleving te bewerkstelligen.

Statuten

De gemeenteraad keurde de statuten goed in zitting van 13 september 2007. Geïnteresseerden kunnen een afschrift ervan bekomen bij de gemeentelijke welzijnsdienst : e-mail welzijn@kampenhout.be

Samenstelling

Senioka telt momenteel 23 leden. Oscar Dekeyser is voorzitter.

Actiedomeinen

Senioka heeft tal van plannen om tegemoet te komen aan de noden en behoeften van de doelgroep. Om niet over één nacht ijs te gaan en gestructureerd te kunnen werken heeft men als eerste grote doelstelling het uitwerken van een ouderenbehoefteonderzoek. Hiertoe werd binnen de schoot van het adviesorgaan een werkgroep opgericht. Na het uitvoeren van deze bevraging in de loop van 2008 zullen de resultaten ervan als uitgangspunt worden genomen voor het bepalen van de concrete actiepunten.

Er zijn ook andere ideeën die in de loop van volgend jaar wellicht zullen worden uitgewerkt :
 • in samenwerking met de gemeentelijke cultuurraad het organiseren van introductiebezoeken voor niet-georganiseerde senioren aan de bibliotheek;
 • het in kaart brengen van de bestaande ontspanningsmogelijkheden
 • indien vaststelling noodzaak het organiseren van bijkomende sessies "vlot leren omgaan met de gsm"

Voor meer informatie aangaande Senioka kan men steeds terecht op de gemeentelijke welzijnsdienst via e-mail: welzijn@kampenhout.be

De verslagen van de seniorenraad vindt u hier.

top pagina


Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is een onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. Het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimtelijke ordening en stedenbouw verplicht elke gemeente om een GECORO op te richten. Hetzelfde decreet geeft de GECORO ook allerlei opdrachten inzake het lokaal ruimtelijk beleid.

Doelstellingen

De GECORO heeft een aantal wettelijke bevoegdheden zoals bv. het verstrekken van advies met betrekking tot het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), stedenbouwkundige verordeningen en het gemeentelijk jaarprogramma. De GECORO bundelt en co÷rdineert alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek over het ontwerp van deze plannen en verordeningen. Daarnaast kan de GECORO in opdracht van het college of de gemeenteraad of op eigen initiatief advies geven, opmerkingen maken en voorstellen doen over alle aangelegenheden die met ruimtelijke ordening te maken hebben.

Meer informatie in het luik "Wonen en Bouwen".

top pagina


Welzijnsraad

Doel

Door de oprichting van de Welzijnsraad heeft het gemeentebestuur de intentie een gestructureerd welzijnsoverleg uit te bouwen waarin gezondheid, ziektepreventie en welzijn in het algemeen aan bod komen. De Welzijnsraad heeft tot doel de gezondheid en het welzijn van de bevolking te bevorderen door advies te verlenen over concrete initiatieven, zelf voorstellen te formuleren rond welzijn en de participatie van de bevolking aan gezondheids- en welzijnsacties te verhogen.

Samenstelling

De lokale Welzijnsraad bestaat uit alle geïnteresseerde vrijwilligers maar ook mensen die professioneel bezig zijn op het vlak van welzijn en gezondheid. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de dienst welzijn via welzijn@kampenhout.be of 016/65.99.30.

Statuten en exacte samenstelling kunnen op eenvoudig verzoek worden bekomen.

top pagina


Sportraad

De gemeentelijke sportraad is een adviesorgaan dat dient als aanvulling in de participatie van het gemeentelijk sportbeleid. Zij heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen, en dit zowel in het algemeen als het individueel belang. De samenstelling is voldoende representatief voor de competitie- en recreatiesport.

De integrale tekst van de statuten van de sportraad kan je hier raadplegen (nieuw venster: pdf-formaat), of opvragen op de sportdienst (tel. 016/65 99 75).

De verslagen van de sportraad vindt u hier.

top pagina


G.R.O.S. (Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking)

De G.R.O.S. is een spiegel van het sociale Kampenhout en bestaat uit een aantal afgevaardigden van niet-gouvernementele organisaties, 4e pijlerorganisaties en afgevaardigden van politieke partijen. De eerste werkvergadering ging door op 22 april 2003. De samenstelling is vernieuwd op 12 februari 2007 en 4 maart 2013. De GROS komt een 5-tal keer per jaar samen en bestaat uit een 12-tal leden. De vergaderingen gaan door meestal op een maandagavond en zijn openbaar.

Meer informatie omtrent het G.R.O.S. vindt u op pagina G.R.O.S.

Secretariaat :

Dienst welzijn,
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
tel: 016/65.99.30
e-mail: welzijn@kampenhout.be

top pagina


G.L.A.R.K. (Gemeentelijke LandbouwAdviesRaad Kampenhout)

Sinds 20 april 2004 heeft Kampenhout een Landbouwadviesraad. Deze behartigt de belangen van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak, in open samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het gemeentebestuur. De raad onderzoekt, informeert, adviseert of rapporteert over land- en tuinbouwaangelegenheden.

top pagina


Werkgroep Trage Wegen

Een werkgroep samengesteld uit vertegenwoordigers van de politieke partijen uit de gemeenteraad en afgevaardigden van de milieuadviesraad, de GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) en de landbouwadviesraad.

De opdracht van deze werkgroep bestaat erin de bestaande voetwegen te evalueren en na te gaan welke dienen behouden, terug opengesteld, verplaatst of desgevallend afgeschaft te worden. Land- en voetwegen verdienen immers bijzondere aandacht en zorg omwille van hun historisch, landschappelijk, cultureel, ecologisch, recreatief en agrarisch belang.

top pagina


Verkeerscommissie

De verkeerscommissie is samengesteld uit

 • Een afvaardiging van de politieke fracties
 • Deskundigen: Verkeersdeskundige PZ KASTZE - Hoofd Technische Dienst
 • In voorkomend geval: een beperkte delegatie van een comité - vereniging - wijk of straat afhankelijk van de te behandelen agendapunten.

Zij brengt advies uit over lokale verkeersaangelegenheden en -problemen.

pagina afdrukkenpagina afdrukken
 
home [ALT-S: Sitemap]   -  PROCLAIMER   -  PRIVACYBELEID
[ALT-V: Vorige pagina] [ALT-T: Top pagina]
 
  © 1999-2018 : gemeente Kampenhout (1910)  
Gemeentehuisstraat 16 - info@kampenhout.be
BTW: BE 0207.533.280
ondernemingsnr: 0207533280
webmaster@kampenhout.be
webdesign: highgate57
Bestand:
pagina laatst bijgewerkt op: 04-06-2018